Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 26ης Ιουνίου 2009

30 Ιουνίου 2009

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 26 Ιουνίου 2009, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 96 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας χρυσού των κεντρικών τραπεζών (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004) και την πώληση χρυσών κερμάτων από δύο κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 216,6 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ.

Έκτακτες συναλλαγές

Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
24 Ιουνίου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας για παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας, διάρκειας 7 ημερών 31,5 δισεκ. φράγκα Ελβετίας 30,5 δισεκ. φράγκα Ελβετίας
25 Ιουνίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 40,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 40,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,6 δισεκ. ευρώ σε 301,6 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε 762,1 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,1 δισεκ. ευρώ σε 153,4 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 54,4 δισεκ. ευρώ σε 660,6 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 309,6 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 167,9 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 28,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας τριών μηνών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 6,4 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα διακανονίστηκε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 442,2 δισεκ. ευρώ, διάρκειας ενός έτους. Όπως είχε ανακοινωθεί σε δελτίο Τύπου της ΕΚΤ στις 7 Μαΐου 2009, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται για την πρώτη από τρεις συνολικά πράξεις διάρκειας ενός έτους. Διενεργήθηκε βάσει δημοπρασίας σταθερού επιτοκίου με κατανομή ολόκληρου του ποσού, πλέον των τακτικών και συμπληρωματικών πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, οι οποίες παραμένουν ανεπηρέαστες.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,5 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 236,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 12,7 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 54,7 δισεκ. ευρώ σε 268,2 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 240.629 −96
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 159.737 −1.952
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 17.237 225
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 142.500 −2.177
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 75.110 611
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.801 297
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.801 297
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 896.839 277.952
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 167.902 −141.719
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 728.598 419.895
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 326 −223
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 12 −1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 24.478 447
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 301.585 636
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.769 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 244.372 −292
Σύνολο ενεργητικού 1.997.319 277.602
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 762.146 1.329
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 504.516 278.248
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 268.244 54.729
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 236.235 223.518
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 37 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 224 11
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 161.278 1.475
5.1 Γενική κυβέρνηση 153.378 3.057
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.899 −1.582
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 117.876 −828
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.350 1.859
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 7.300 −2.855
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 7.300 −2.855
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.551 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 157.163 −1.634
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 202.952 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 72.963 −5
Σύνολο παθητικού 1.997.319 277.602
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου