Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. junija 2009

30. junij 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. junija 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 96 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in prodaje zlatih kovancev dveh centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 216,6 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
24. junij 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 31,5 mrd CHF 30,5 mrd CHF
25. junij 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 40,6 mrd USD 40,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) so se povečala za 0,6 milijarde EUR na 301,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,3 milijarde EUR na 762,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 3,1 milijarde EUR na 153,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 54,4 milijarde EUR na 660,6 milijarde EUR. V sredo, 24. junija 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 309,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 167,9 milijarde EUR. V četrtek, 25. junija 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 28,8 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 6,4 milijarde EUR. Istega dne je bila poravnana operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 442,2 milijarde EUR z zapadlostjo eno leto. Kot je bilo objavljeno v sporočilu ECB za javnost z dne 7. maja 2009, je v skladu s sklepom Sveta ECB to prva v vrsti treh operacij z enoletno zapadlostjo. Izvedena je bila v obliki avkcije s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo, in sicer poleg rednih in dodatnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja, na katere ta operacija nima vpliva.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 236,2 milijarde EUR (v primerjavi s 12,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 54,7 milijard EUR na 268,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 240.629 −96
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.737 −1.952
2.1 Terjatve do MDS 17.237 225
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.500 −2.177
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 75.110 611
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.801 297
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.801 297
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 896.839 277.952
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 167.902 −141.719
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 728.598 419.895
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 326 −223
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 12 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 24.478 447
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 301.585 636
8 Dolg širše države v EUR 36.769 0
9 Druga sredstva 244.372 −292
Skupaj sredstva 1.997.319 277.602
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 762.146 1.329
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 504.516 278.248
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 268.244 54.729
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 236.235 223.518
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 37 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 224 11
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 161.278 1.475
5.1 Širša država 153.378 3.057
5.2 Druge obveznosti 7.899 −1.582
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 117.876 −828
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.350 1.859
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.300 −2.855
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.300 −2.855
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0
10 Druge obveznosti 157.163 −1.634
11 Računi prevrednotenja 202.952 0
12 Kapital in rezerve 72.963 −5
Skupaj obveznosti 1.997.319 277.602
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije