SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. juni 2009

30. juni 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. juni 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 96 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og to centralbanker i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 216,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
24. juni 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 31,5 mia. CHF 30,5 mia.
25. juni 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 40,6 mia. USD 40,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,6 mia. euro til 301,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,3 mia. euro til 762,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 3,1 mia. euro til 153,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 54,4 mia. euro til 660,6 mia. euro. Onsdag den 24. juni 2009 udløb en primær markedsoperation på 309,6 mia. euro, og en ny på 167,9 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 25. juni 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 28,8 mia. euro med en løbetid på tre måneder, og en ny på 6,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag blev en langfristet markedsoperation på 442,2 mia. euro afviklet med en løbetid på et år. Som meddelt i ECBs pressemeddelelse af 7. maj 2009 er denne operation, i henhold til en beslutning truffet af Styrelsesrådet, den første af tre operationer med en løbetid på et år. Operationen blev gennemført som auktion til fast rente med fuld tildeling ud over de regelmæssige og supplerende langfristede markedsoperationer, som ikke berøres heraf.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 236,2 mia. euro (mod 12,7 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 54,7 mia. euro til 268,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 240.629 −96
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.737 −1.952
2.1 Tilgodehavender hos IMF 17.237 225
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.500 −2.177
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 75.110 611
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.801 297
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.801 297
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 896.839 277.952
5.1 Primære markedsoperationer 167.902 −141.719
5.2 Langfristede markedsoperationer 728.598 419.895
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 326 −223
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 12 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.478 447
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 301.585 636
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.769 0
9 Andre aktiver 244.372 −292
Aktiver i alt 1.997.319 277.602
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 762.146 1.329
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 504.516 278.248
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 268.244 54.729
2.2 Indlånsfacilitet 236.235 223.518
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 37 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 224 11
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 161.278 1.475
5.1 Offentlig forvaltning og service 153.378 3.057
5.2 Andre forpligtelser 7.899 −1.582
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 117.876 −828
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.350 1.859
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.300 −2.855
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.300 −2.855
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0
10 Andre forpligtelser 157.163 −1.634
11 Revalueringskonti 202.952 0
12 Kapital og reserver 72.963 −5
Passiver i alt 1.997.319 277.602
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt