Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 czerwca 2009 r.

30 czerwca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 26 czerwca 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 96 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz sprzedaży złotych monet przez dwa banki centralne Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld euro do poziomu 216,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
24 czerwca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 31,5 mld CHF 30,5 mld CHF
25 czerwca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 40,6 mld USD 40,6 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 301,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,3 mld euro do poziomu 762,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 3,1 mld euro do poziomu 153,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 54,4 mld euro do poziomu 660,6 mld euro. W środę 24 czerwca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 309,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 167,9 mld euro. W czwartek 25 czerwca 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 28,8 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 6,4 mld euro. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dłuższej operacji refinansującej w kwocie 442,2 mld euro, z rocznym terminem zapadalności. Była to pierwsza z serii trzech operacji z terminem jednego roku uchwalonych przez Radę Prezesów w decyzji ogłoszonej w komunikacie prasowym EBC 7 maja 2009 r. Przeprowadzono ją w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem, niezależnie od standardowych i dodatkowych dłuższych operacji refinansujących, które nie ulegają zmianie.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld euro (wobec 0,5 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 236,2 mld euro (wobec 12,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 54,7 mld euro do poziomu 268,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 240.629 −96
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.737 −1.952
2.1 Należności od MFW 17.237 225
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.500 −2.177
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 75.110 611
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.801 297
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.801 297
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 896.839 277.952
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 167.902 −141.719
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 728.598 419.895
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 326 −223
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 12 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.478 447
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 301.585 636
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.769 0
9 Pozostałe aktywa 244.372 −292
Aktywa razem 1.997.319 277.602
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 762.146 1.329
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 504.516 278.248
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 268.244 54.729
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 236.235 223.518
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 37 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 224 11
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 161.278 1.475
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 153.378 3.057
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.899 −1.582
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 117.876 −828
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.350 1.859
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.300 −2.855
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.300 −2.855
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0
10 Pozostałe pasywa 157.163 −1.634
11 Różnice z wyceny 202.952 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.963 −5
Pasywa razem 1.997.319 277.602
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami