Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 juni 2009

30 juni 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 26 juni 2009 was de daling van EUR 96 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de verkoop van gouden munten door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 216,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
24 juni 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 31,5 miljard CHF 30,5 miljard
25 juni 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 40,6 miljard USD 40,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 301,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 762,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 3,1 miljard naar EUR 153,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 54,4 miljard naar EUR 660,6 miljard. Op woensdag 24 juni 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 309,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 167,9 miljard verrekend. Op donderdag 25 juni 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 28,8 miljard met een looptijd van drie maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 6,4 miljard verrekend. Op dezelfde dag werd een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 442,2 miljard, met een looptijd van 1 jaar, verrekend. Zoals bekendgemaakt in het persbericht van de ECB van 7 mei 2009, was deze transactie, na een besluit daartoe van de Raad van Bestuur, de eerste in een reeks van drie transacties met een looptijd van 1 jaar. De transactie werd uitgevoerd door middel van een vaste-rentetenderprocedure met volledige toewijzing en naast de reguliere en aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties, die daardoor niet beïnvloed zullen worden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 236,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 12,7 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 54,7 miljard naar EUR 268,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 240.629 −96
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.737 −1.952
2.1 Vorderingen op het IMF 17.237 225
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.500 −2.177
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 75.110 611
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.801 297
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.801 297
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 896.839 277.952
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 167.902 −141.719
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 728.598 419.895
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 326 −223
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 12 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 24.478 447
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 301.585 636
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.769 0
9 Overige activa 244.372 −292
Totaal activa 1.997.319 277.602
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 762.146 1.329
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 504.516 278.248
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 268.244 54.729
2.2 Depositofaciliteit 236.235 223.518
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 37 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 224 11
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 161.278 1.475
5.1 Overheid 153.378 3.057
5.2 Overige verplichtingen 7.899 −1.582
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 117.876 −828
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.350 1.859
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.300 −2.855
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.300 −2.855
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0
10 Overige passiva 157.163 −1.634
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0
12 Kapitaal en reserves 72.963 −5
Totaal passiva 1.997.319 277.602
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media