European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Przeciwdziałanie fałszerstwom

Przy produkcji banknotów euro stosuje się wyrafinowane techniki drukarskie. Banknoty mają też szereg łatwo rozpoznawalnych zabezpieczeń, które umożliwiają wykrywanie falsyfikatów nawet bez specjalistycznego sprzętu i utrudniają fałszerstwa.

Centrum Analiz Fałszerstw

EBC uważnie śledzi rozwój technik druku i reprodukcji oraz liczbę przechwyconych falsyfikatów. Falsyfikaty analizuje się w bankach centralnych strefy euro oraz w Centrum Analiz Fałszerstw przy EBC, które zajmuje się gromadzeniem danych technicznych i statystycznych dotyczących falsyfikatów. Informacje te są przechowywane w centralnej bazie danych i udostępniane organom policji w poszczególnych krajach oraz innym instytucjom zajmującym się zwalczaniem fałszerstw. EBC ściśle współpracuje również z Europolem (Europejskim Biurem Policji), któremu powierzono koordynację działań na rzecz ochrony euro, a także z Interpolem (Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej) oraz Komisją Europejską.

Zapobieganie nielegalnemu wykorzystaniu cyfrowych wizerunków banknotów euro

Aby zapobiec fałszerstwom z wykorzystaniem danych cyfrowych, Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza (ang. Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG), do której należy dziesięciu największych emitentów banknotów na świecie, wspiera opracowywanie technologii utrudniających fałszowanie banknotów. Dzięki zapobieganiu produkcji fałszywych banknotów ogranicza się potencjalne straty ponoszone przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa z tego tytułu. System przeciwdziałania fałszerstwom obejmuje rozwiązania informatyczne uniemożliwiające odwzorowywanie i reprodukcję chronionych banknotów za pomocą komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu. Celem systemu jest zapobieganie reprodukcji banknotów przez osoby nieupoważnione, przy czym EBC dysponuje wizerunkami banknotów o wysokiej rozdzielczości, które udostępnia do wykorzystania w dozwolonych celach.

Aby chronić i wzmacniać wiarygodność euro jako waluty światowej, EBC zarządza, koordynuje i finansuje działalność badawczo-rozwojową w zakresie banknotów.