Menu

Het Europees Fonds voor monetaire samenwerking (1973-1993)

Het Europees Fonds voor monetaire samenwerking (“EFMS”, of “Fonds”) werd in 1973 opgericht ter vergroting van de samenwerking tussen de lidstaten op weg naar Economische en Monetaire Unie. Het opereerde vanuit Bazel, met administratieve en technische ondersteuning van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB).

Het hoofddoel van het Fonds was het geleidelijk versmallen van de bandbreedte waarbinnen de wisselkoersen van de communautaire valuta’s zich ten opzichte van elkaar bewogen (de zogenoemde “monetaire slang”). Het bewaakte ook de valutamarktinterventies in communautaire valuta’s. Ten slotte was het Fonds verantwoordelijk voor het beheer van de kortlopende financiering en voor de verrekeningen tussen centrale banken, hetgeen resulteerde in een gezamenlijk beleid betreffende reserves.

Vanaf 1976 was het Fonds tevens verantwoordelijk voor het beheer van de communautaire leningen ter ondersteuning van de betalingsbalans van bepaalde lidstaten. Vanaf 1979, toen het Europees Monetair Stelsel en de Europese munteenheid (European Currency Unit – ECU) werden ingevoerd, voerde het alle taken uit die betrekking hadden op de creatie en het gebruik van ECU's, en de rente op ECU's.

De Raad van presidenten van het Fonds bestond uit de gouverneurs en presidenten van de centrale banken die deel uitmaakten van het Comité van presidenten, met daarbij een lid en mogelijk zelfs een plaatsvervangend lid afkomstig van de Europese Commissie. Na de eerste vergadering van de Raad op 14 mei 1973 wees deze de Bank voor Internationale Betalingen aan als agent voor het uitvoeren van de werkzaamheden van het Fonds in overeenstemming met de desbetreffende richtlijnen.

Het Fonds werd per 1 januari 1994 opgeheven, toen zijn taken werden overgenomen door het Europees Monetair Instituut (EMI), terwijl de Bank voor Internationale Betalingen als agent bleef opereren tijdens een overgangsperiode die tot 15 mei 1995 duurde.

Het archiefmateriaal van het Fonds is in papieren vorm en omvat 153 dozen met richtlijnen, besluiten en dossiers van vergaderingen van de Raad van presidenten, rapportages en kennisgevingen in verband met de rol van de Bank voor Internationale Betalingen als agent, evenals documentatie over de oprichting en de communautaire leningen voor Griekenland, Italië en Frankrijk. De documenten stammen hoofdzakelijk uit de periode 1973-2002 (met enkele documenten uit 1953 en ze zijn voornamelijk in het Engels, Frans en Duits gesteld.

Doorzoek de catalogus om vrijgegeven documenten te vinden

EMCF 1 Status and organisation
1953-1994
(vooral 1973-1992)

EMCF 1.1 Foundation and constitution

Dit onderdeel betreft het juridisch en organisatorisch kader voor de oprichting en het opereren van het EFMS. Het heeft tevens betrekking op de vervanging van het EFMS door het Europees Monetair Instituut (EMI). Het bevat de door de Raad van presidenten overeengekomen besluiten en richtlijnen en de documenten van de Werkgroep inzake het personeelsreglement van het EFMS (Working Party on Staff Regulations of the EMCF) (1973-1976).

Zoek in het Openbaar register van documenten

1966-2002
(vooral 1979-1995)

EMCF 1.2 Financial administration and transactions

Dit onderdeel betreft de communautaire leningen aan Frankrijk (1983), Griekenland (1985, 1991) en Italië (1993), evenals kennisgevingen en maandelijkse enquêtes betreffende valuta-, goud- en andere transacties.

Zoek in het Openbaar register van documenten

EMCF 2 Meetings and professional opinions
1973-1993

EMCF 2.1 Meetings of the Board of Governors and other groups

Dit onderdeel betreft de agenda's, notulen en hiermee samenhangende documentatie van de bijeenkomsten van de Raad van presidenten, die plaatsvonden tussen 14 mei 1973 en 14 december 1993; en van de vergaderingen van de werkgroepen inzake het personeelsstatuut (Working Parties on Staff Regulations), die plaatsvonden tussen 21 september 1973 en 30 april 1976.

Zoek in het Openbaar register van documenten

1973-1995

EMCF 2.2 Reports of the Agent and the EMCF

Dit onderdeel betreft wettelijk voorgeschreven rapportages met betrekking tot de activiteiten van het EFMS, evenals rapportages van de agent inzake de financiële transacties in verband met de kredietopname- en kredietverstrekkingstransacties van de EEG, en inzake de werkzaamheden van het EFMS.

Zoek in het Openbaar register van documenten