Menu

Evropský fond pro měnovou spolupráci (1973–1998)

Evropský fond pro měnovou spolupráci („EFMS“ nebo „Fond“) vznikl v roce 1973 s cílem posílit spolupráci mezi členskými státu EU směrem k Hospodářské a měnové unii. Působil v Basileji, kde mu Banka pro mezinárodní platby (BIS) poskytovala nezbytnou administrativní a technickou podporu.

Prvořadým cílem Fondu bylo zajistit řádné fungování postupného zužování fluktuačních rozpětí mezi měnami Společenství (tzv. měnový had). Dále sledoval intervence na devizových trzích měn Společenství. V neposlední řadě odpovídal za správu krátkodobého financování a vypořádání mezi centrálními bankami, což vedlo ke koordinaci politik v oblasti rezerv.

Od roku 1976 odpovídal Fond také za správu úvěrů Společenství s cílem podporovat platební bilanci některých členských států. Se zavedením Evropského měnového systému a Evropské měnové jednotky (ECU) plnil od roku 1979 veškeré úkoly související s vytvořením a používáním ECU a úročením jejích pozic.

Rada guvernérů Fondu sestávala z guvernérů centrálních bank, kteří byli součástí Výboru guvernérů, s doplněním člena a potenciálně i náhradního člena z Evropské komise. Po prvním zasedání 14. května 1973 určila Rada Banku pro mezinárodní platby jako prostředníka pro provádění operací Fondu v souladu s příslušnými směrnicemi.

Fond byl rozpuštěn 1. ledna 1994, kdy jeho úlohu převzal Evropský měnový institut, zatímco Banka pro mezinárodní platby nadále působila jako zprostředkovatel po přechodné období do 15. května 1995.

Záznamy Fondu jsou v listinné podobě a sestávají ze 153 krabic obsahujících směrnice, rozhodnutí a spisy ze zasedání Rady guvernérů, zprávy a oznámení Banky pro mezinárodní platby v roli zprostředkovatele a dokumentaci ke vzniku a k úvěrům Společenství pro Řecko, Itálii a Francii. Dokumenty se týkají především období od roku 1973 do roku 2002 (přičemž některé kopie dokumentů pocházejí z roku 1953) a jsou převážně v angličtině, francouzštině a němčině.

Zveřejněné dokumenty jsou uvedeny v katalogu

EMCF 1 Status a organizace
1953–1994
(zejména
1973–1992)

EMCF 1.1 Vznik a ustavení

Tato dílčí sekce pokrývá právní a organizační rámec použitý ke vzniku EMCF a podpoře jeho fungování. Rovněž pokrývá náhradu EMCF Evropským měnovým institutem. Obsahuje rozhodnutí a směrnice schválené Radou guvernérů a záznamy pracovní skupiny pro služební řád EMCF (1973–1976).

Hledání ve veřejném registru dokumentů

1966–2002
(zejména
1979–1995)

EMCF 1.2 Finanční správa a transakce

Tato dílčí sekce se týká úvěrů poskytnutých Společenstvím Francii (1983), Řecku (1985, 1991) a Itálii (1993) a dále zprávy a měsíční průzkumy o devizových transakcích a transakcích se zlatem i o dalších operacích.

Hledání ve veřejném registru dokumentů

EMCF 2 Zasedání a odborná stanoviska
1973–1993

EMCF 2.1 Zasedání Rady guvernérů a dalších skupin

Tato dílčí sekce se týká pořadů jednání a zápisů z nich a související dokumentace ze zasedání Rady guvernérů, která proběhla v období od 14. května 1973 do 14. prosince 1993, a zasedání pracovních skupin pro služební řád, která proběhla v období od 21. září 1973 do 30. dubna 1976.

Hledání ve veřejném registru dokumentů

1973–1995

EMCF 2.2 Zprávy zprostředkovatele a EMCF

Tato dílčí sekce se týká statutárních zpráv souvisejících s činností EMCF i zpráv o finančních operacích vypracovaných zprostředkovatelem v souvislosti s úvěrovými a zápůjčními operacemi EHS a o operacích EMCF.

Hledání ve veřejném registru dokumentů