European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Euroopa Valuutakoostöö Fond (1973–1993)

Euroopa Valuutakoostöö Fond (edaspidi „EMCF” või „fond”) loodi 1973. aastal eesmärgiga tihendada liikmesriikidevahelist koostööd majandus- ja rahaliidu ettevalmistamisel. Fond tegutses Baselis Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) juures, mis pakkus vajalikke haldusalaseid ja tehnilisi tugiteenuseid.

Fondi peamine eesmärk oli tagada ühenduse vääringute kõikumisvahemiku (nn valuutakoridori) järk-järgulise kitsendamise nõuetekohane toimimine. Ühtlasi jälgis fond sekkumisi ühenduse valuutaturgudel. Ta vastutas ka lühiajalise rahastamise juhtimise ja keskpankade vaheliste arvelduste eest, mille tulemusena töötati välja kooskõlastatud reservipoliitika.

Alates 1976. aastast pandi fondile ka ühenduse laenude haldamise ülesanne, et toetada teatavate liikmesriikide maksebilanssi. Alates 1979. aastast täitis ta Euroopa Rahasüsteemi loomist ja eküü kasutuselevõttu silmas pidades kõiki eküü loomise, kasutamise ja intressidega seotud ülesandeid.

Fondi nõukokku kuulusid keskpankade presidendid, kes olid keskpankade presidentide komitee liikmed, ning üks liige (ja ka üks võimalik asendusliige) Euroopa Komisjonist. Fondi nõukogu määras pärast oma esimest istungit 14. mail 1973 fondi esindajaks Rahvusvaheliste Arvelduste Panga, kes pidi hakkama täitma fondi ülesandeid kooskõlas asjakohaste direktiividega.

Fondi tegevus lõpetati 1. jaanuaril 1994. Tema ülesanded võttis üle Euroopa Rahainstituut (ERI), samal ajal kui Rahvusvaheliste Arvelduste Pank jätkas üleminekuperioodil esindajana tegutsemist kuni 15. maini 1995.

Fondi dokumendid on paberkandjal ja neid on kokku 153 kasti. See kogu sisaldab fondi nõukogu direktiive, otsuseid ja istungite materjale, Rahvusvaheliste Arvelduste Panga kui fondi esindaja aruandeid ja teateid ning dokumente, mis puudutavad fondi asutamist ning ühenduse poolt Kreekale, Itaaliale ja Prantsusmaale antud laenusid. Dokumendid on valdavalt aastatest 1973–2002 (mõned üksikud dokumendid ka 1953. aastast) ning enamik neist on inglise, prantsuse või saksa keeles.

EMCF 1 Staatus ja korraldus
1953–1994 (eelkõige1973–1992)

EMCF 1.1 Asutamine ja põhidokumendid

Alajaotis hõlmab fondi loomiseks ja tema tegevuse toetuseks kasutatud organisatsioonilist ja õigusraamistikku. Samuti hõlmab see fondi asendamist Euroopa Rahainstituudiga (ERI). Dokumentide kogu sisaldab fondi nõukogu otsused ja direktiive ning fondi personalieeskirjade töörühma dokumente (1973–1976).

Otsing avalikus dokumendiregistris
1966–2002 (eelkõige1979–1995)

EMCF 1.2 Finantsjuhtimine ja tehingud

Alajaotis hõlmab ühenduse poolt Prantsusmaale (1983), Kreekale (1985, 1991) ja Itaaliale (1993) antud laenusid, aga ka teateid ja kuuanalüüse valuuta- ja kullatehingute ning muude toimingute kohta.

Otsing avalikus dokumendiregistris
EMCF 2 Istungid/koosolekud ja eksperdiarvamused
1973–1993

EMCF 2.1 Fondi nõukogu istungid ja muude töörühmade koosolekud

Alajaotis hõlmab ajavahemikus 14. maist 1973 kuni 14. detsembrini 1993 toimunud fondi nõukogu istungite ning ajavahemikus 21. septembrist 1973 kuni 30. aprillini 1976 toimunud personalieeskirjade töörühma koosolekute päevakordi, protokolle ja seotud dokumente.

Otsing avalikus dokumendiregistris
1973–1995

EMCF 2.2 Esindaja ja fondi aruanded

Alajaotis sisaldab fondi tegevust puudutavaid kohustuslikke aruandeid ning esindaja aruandeid EMÜ laenuoperatsioonidega seotud finantstoimingute ja fondi operatsioonide kohta.

Otsing avalikus dokumendiregistris

Kõik selle jaotise teemad