Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. kovo 18 d.

2016 m. kovo 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. kovo 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 267,7 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. kovo 17 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 74 mln. JAV dolerių 53 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 350,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 1 066,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 43,3 mlrd. eurų – iki 151,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,4 mlrd. eurų – iki 269,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. kovo 16 d., baigėsi 60,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 59,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 246,7 mlrd. eurų (palyginti su 262,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,2 mlrd. eurų – iki 965,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. kovo 18 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. kovo 11 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. kovo 11 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,6 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,8 mlrd. eurų −0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 163,4 mlrd. eurų +1,8 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,2 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 632,9 mlrd. eurų +12,4 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 121,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17 mlrd. eurų – iki 539,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 307 853 912
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 656 −16
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 228 196 928
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 530 −2 635
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 446 −662
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 446 −662
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 516 443 −1 132
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 59 675 −1 133
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 456 744 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 24 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 114 184 686
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 315 383 13 920
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 965 222 14 242
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 350 161 −322
8 Valdžios skola eurais 27 065 0
9 Kitas turtas 215 581 2 789
Visas turtas 2 886 198 13 877
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 066 806 754
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 785 997 −32 478
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 539 194 −16 981
  2.2 Indėlių galimybė 246 734 −15 466
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 69 −30
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 758 −18
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 243 712 41 717
  5.1 Valdžiai 151 673 43 294
  5.2 Kiti įsipareigojimai 92 038 −1 578
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 58 727 2 995
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 680 −1 108
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 863 271
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 863 271
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0
10 Kiti įsipareigojimai 212 105 1 744
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 199 0
Visi įsipareigojimai 2 886 198 13 877

Kontaktai žiniasklaidai