Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 marca 2016 roku

22 marca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18.03.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,9 mld EUR, do 267,7 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
17.03.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 74 mln USD 53 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld EUR, do 350,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,8 mld EUR, do 1066,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 43,3 mld EUR, do 151,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 14,4 mld EUR, do 269,6 mld EUR. W środę 16.03.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 60,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 59,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (tak jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 246,7 mld EUR (wobec 262,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,2 mld EUR, do 965,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 18.03.2016 Różnica wobec 11.03.2016 – zakup Różnica wobec 11.03.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,6 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,8 mld EUR 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 163,4 mld EUR +1,8 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,2 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 632,9 mld EUR +12,4 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 121,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 17 mld EUR, do 539,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 307.853 912
  2.1 Należności od MFW 79.656 −16
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 228.196 928
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.530 −2.635
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.446 −662
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.446 −662
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 516.443 −1.132
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 59.675 −1.133
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 456.744 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 24 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 114.184 686
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.315.383 13.920
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 965.222 14.242
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 350.161 −322
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.065 0
9 Pozostałe aktywa 215.581 2.789
Aktywa razem 2.886.198 13.877
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.066.806 754
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 785.997 −32.478
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 539.194 −16.981
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 246.734 −15.466
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 69 −30
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.758 −18
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 243.712 41.717
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 151.673 43.294
  5.2 Pozostałe zobowiązania 92.038 −1.578
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 58.727 2.995
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.680 −1.108
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.863 271
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.863 271
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0
10 Pozostałe pasywa 212.105 1.744
11 Różnice z wyceny 346.172 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.199 0
Pasywa razem 2.886.198 13.877

Kontakt z mediami