Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. marcu 2016

22. marca 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. marca 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,9 mld. EUR na 267,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
17. marca 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 74 mil. USD 53 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,3 mld. EUR na 350,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,8 mld. EUR na 1 066,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 43,3 mld. EUR na 151,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 14,4 mld. EUR na 269,6 mld. EUR. V stredu 16. marca 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 60,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 59,7 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (rovnako ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 246,7 mld. EUR (v porovnaní s 262,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,2 mld. EUR na 965,2 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 18. marcu 2016 Zmena oproti 11. marcu 2016: nákup Zmena oproti 11. marcu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,8 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 163,4 mld. EUR +1,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,2 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 632,9 mld. EUR +12,4 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 121,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 17 mld. EUR na 539,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 307 853 912
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 656 −16
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 228 196 928
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 530 −2 635
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 446 −662
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 446 −662
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 516 443 −1 132
  5.1 Hlavné refinančné operácie 59 675 −1 133
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 456 744 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 24 0
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 114 184 686
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 315 383 13 920
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 965 222 14 242
  7.2 Ostatné cenné papiere 350 161 −322
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 065 0
9 Ostatné aktíva 215 581 2 789
Aktíva spolu 2 886 198 13 877
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 066 806 754
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 785 997 −32 478
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 539 194 −16 981
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 246 734 −15 466
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 69 −30
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 758 −18
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 243 712 41 717
  5.1 Verejná správa 151 673 43 294
  5.2 Ostatné záväzky 92 038 −1 578
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 58 727 2 995
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 680 −1 108
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 863 271
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 863 271
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0
10 Ostatné pasíva 212 105 1 744
11 Účty precenenia 346 172 0
12 Základné imanie a rezervy 98 199 0
Pasíva spolu 2 886 198 13 877

Kontakt pre médiá