Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.3.2016

22.3.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.3.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,9 miljardilla eurolla 267,7 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
17.3.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 74 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 53 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,3 miljardilla eurolla 350,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 1 066,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 43,3 miljardilla eurolla 151,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 14,4 miljardilla eurolla 269,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.3.2016 erääntyi 60,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 59,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 246,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 262,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,2 miljardilla eurolla 965,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 18.3.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,6 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,8 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 163,4 miljardia euroa +1,8 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,2 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 632,9 miljardia euroa +12,4 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 121,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 17 miljardilla eurolla 539,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 307 853 912
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 656 −16
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 228 196 928
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 530 −2 635
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 446 −662
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 446 −662
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 516 443 −1 132
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 59 675 −1 133
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 456 744 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 24 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 114 184 686
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 315 383 13 920
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 965 222 14 242
  7.2 Muut arvopaperit 350 161 −322
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 065 0
9 Muut saamiset 215 581 2 789
Vastaavaa yhteensä 2 886 198 13 877
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 066 806 754
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 785 997 −32 478
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 539 194 −16 981
  2.2 Talletusmahdollisuus 246 734 −15 466
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 69 −30
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 758 −18
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 243 712 41 717
  5.1 Julkisyhteisöt 151 673 43 294
  5.2 Muut 92 038 −1 578
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 58 727 2 995
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 680 −1 108
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 863 271
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 863 271
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0
10 Muut velat 212 105 1 744
11 Arvonmuutostilit 346 172 0
12 Pääoma ja rahastot 98 199 0
Vastattavaa yhteensä 2 886 198 13 877

Yhteyshenkilöt