Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 mars 2016

22 mars 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 18 mars 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 267,7 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
17 mars 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 74 miljoner USD 53 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 350,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 1 066,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 43,3 miljarder EUR till 151,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 14,4 miljarder EUR till 269,6 miljarder EUR. Onsdagen den 16 mars 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 60,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 59,7 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (oförändrad från föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 246,7 miljarder EUR (jämfört med 262,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,2 miljarder EUR till 965,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 18 mars 2016 Förändring jämfört med den 11 mars 2016 – Köp Förändring jämfört med den 11 mars 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,6 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,8 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 163,4 miljarder EUR +1,8 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,2 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 632,9 miljarder EUR +12,4 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 121,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17 miljarder EUR till 539,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 338.713 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 307.853 912
  2.1 Fordringar på IMF 79.656 −16
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 228.196 928
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.530 −2.635
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.446 −662
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.446 −662
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 516.443 −1.132
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 59.675 −1.133
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 456.744 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 24 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 114.184 686
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.315.383 13.920
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 965.222 14.242
  7.2 Andra värdepapper 350.161 −322
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.065 0
9 Övriga tillgångar 215.581 2.789
Summa tillgångar 2.886.198 13.877
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.066.806 754
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 785.997 −32.478
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 539.194 −16.981
  2.2 Inlåningsfacilitet 246.734 −15.466
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 69 −30
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.758 −18
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 243.712 41.717
  5.1 Offentliga sektorn 151.673 43.294
  5.2 Övriga skulder 92.038 −1.578
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 58.727 2.995
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.680 −1.108
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.863 271
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.863 271
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0
10 Övriga skulder 212.105 1.744
11 Värderegleringskonton 346.172 0
12 Eget kapital 98.199 0
Summa skulder 2.886.198 13.877

Kontakt för media