Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 март 2016 г.

22 март 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 18 март 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,9 млрд. евро до 267,7 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
17 март 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 74 млн. щатски долара 53 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 350,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,8 млрд. евро до 1066,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 43,3 млрд. евро до 151,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 14,4 млрд. евро до 269,6 млрд. евро. На 16 март 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 60,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 59,7 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 246,7 млрд. евро (при 262,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,2 млрд. евро до 965,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 18 март 2016 г. Разлика спрямо 11 март 2016 г. – покупки Разлика спрямо 11 март 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,6 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,8 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 163,4 млрд. евро +1,8 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,2 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 632,9 млрд. евро +12,4 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 121,3 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 17 млрд. евро до 539,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 338 713 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 307 853 912
  2.1 Вземания от МВФ 79 656 −16
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 228 196 928
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 530 −2 635
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 446 −662
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 446 −662
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 516 443 −1 132
  5.1 Основни операции по рефинансиране 59 675 −1 133
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 456 744 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 24 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 114 184 686
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 315 383 13 920
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 965 222 14 242
  7.2 Други ценни книжа 350 161 −322
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 065 0
9 Други активи 215 581 2 789
Общо активи 2 886 198 13 877
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 066 806 754
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 785 997 −32 478
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 539 194 −16 981
  2.2 Депозитно улеснение 246 734 −15 466
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 69 −30
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 758 −18
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 243 712 41 717
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 151 673 43 294
  5.2 Други задължения 92 038 −1 578
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 58 727 2 995
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 680 −1 108
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 863 271
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 863 271
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 179 0
10 Други задължения 212 105 1 744
11 Сметки за преоценка 346 172 0
12 Капитал и резерви 98 199 0
Общо пасиви 2 886 198 13 877

Данни за контакт за медиите