Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 maart 2016

22 maart 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 18 maart 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,9 miljard naar EUR 267,7 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
17 maart 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 74 miljoen USD 53 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 350,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 1.066,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 43,3 miljard naar EUR 151,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 14,4 miljard naar EUR 269,6 miljard. Op woensdag 16 maart 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 60,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 59,7 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (net als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 246,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 262,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,2 miljard naar EUR 965,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 18 maart 2016 Verschil t.o.v. 11 maart 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 11 maart 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,6 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,8 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 163,4 miljard +EUR 1,8 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,2 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 632,9 miljard +EUR 12,4 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 121,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 17 miljard naar EUR 539,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 307.853 912
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.656 −16
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 228.196 928
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.530 −2.635
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.446 −662
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.446 −662
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 516.443 −1.132
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 59.675 −1.133
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 456.744 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 24 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 114.184 686
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.315.383 13.920
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 965.222 14.242
  7.2 Overige waardepapieren 350.161 −322
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.065 0
9 Overige activa 215.581 2.789
Totaal activa 2.886.198 13.877
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.066.806 754
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 785.997 −32.478
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 539.194 −16.981
  2.2 Depositofaciliteit 246.734 −15.466
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 69 −30
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.758 −18
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 243.712 41.717
  5.1 Overheid 151.673 43.294
  5.2 Overige verplichtingen 92.038 −1.578
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 58.727 2.995
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.680 −1.108
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.863 271
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.863 271
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0
10 Overige passiva 212.105 1.744
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0
12 Kapitaal en reserves 98.199 0
Totaal passiva 2.886.198 13.877

Contactpersonen voor de media