Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 18. martā

2016. gada 22. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 18. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 267.7 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 17 marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 74 milj. ASV dolāru 53 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 350.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 1 066.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 43.3 mljrd. euro (līdz 151.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 14.4 mljrd. euro (līdz 269.6 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 16. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 60.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 59.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 246.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 262.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.2 mljrd. euro (līdz 965.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 18. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 11. martu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 11. martu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.6 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.8 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 163.4 mljrd. euro +1.8 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.2 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 632.9 mljrd. euro +12.4 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 121.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 17 mljrd. euro (līdz 539.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 307 853 912
  2.1 SVF debitoru parādi 79 656 −16
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 228 196 928
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29 530 −2 635
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21 446 −662
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21 446 −662
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 516 443 −1 132
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 59 675 −1 133
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 456 744 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 24 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 114 184 686
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 315 383 13 920
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 965 222 14 242
  7.2 Pārējie vērtspapīri 350 161 −322
8 Valdības parāds euro 27 065 0
9 Pārējie aktīvi 215 581 2 789
Kopā aktīvi 2 886 198 13 877
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 066 806 754
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 785 997 −32 478
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 539 194 −16 981
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 246 734 −15 466
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 69 −30
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 758 −18
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 243 712 41 717
  5.1 Saistības pret valdību 151 673 43 294
  5.2 Pārējās saistības 92 038 −1 578
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 58 727 2 995
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 680 −1 108
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 863 271
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 863 271
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0
10 Pārējās saistības 212 105 1 744
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0
12 Kapitāls un rezerves 98 199 0
Kopā pasīvi 2 886 198 13 877

Kontaktinformācija presei