Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. marts 2016

22. marts 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. marts 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,9 mia. euro til 267,7 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
17. marts 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 74 mio. USD 53 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 350,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,8 mia. euro til 1.066,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 43,3 mia. euro til 151,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 14,4 mia. euro til 269,6 mia. euro. Onsdag den 16. marts 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 60,8 mia. euro, og en ny på 59,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var fortsat praktisk taget nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 246,7 mia. euro (mod 262,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,2 mia. euro til 965,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 18. marts 2016 Ændring i forhold til 11. marts 2016 – opkøb Ændring i forhold til 11. marts 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,6 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,8 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 163,4 mia. euro +1,8 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,2 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 632,9 mia. euro +12,4 mia. euro -
Securities Markets Programme 121,3 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17 mia. euro til 539,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 307.853 912
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.656 −16
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 228.196 928
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.530 −2.635
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.446 −662
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.446 −662
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 516.443 −1.132
  5.1 Primære markedsoperationer 59.675 −1.133
  5.2 Langfristede markedsoperationer 456.744 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 24 0
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 114.184 686
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.315.383 13.920
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 965.222 14.242
  7.2 Andre værdipapirer 350.161 −322
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.065 0
9 Andre aktiver 215.581 2.789
Aktiver i alt 2.886.198 13.877
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.066.806 754
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 785.997 −32.478
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 539.194 −16.981
  2.2 Indlånsfacilitet 246.734 −15.466
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 69 −30
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.758 −18
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 243.712 41.717
  5.1 Offentlig forvaltning og service 151.673 43.294
  5.2 Andre forpligtelser 92.038 −1.578
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 58.727 2.995
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.680 −1.108
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.863 271
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.863 271
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0
10 Andre forpligtelser 212.105 1.744
11 Revalueringskonti 346.172 0
12 Kapital og reserver 98.199 0
Passiver i alt 2.886.198 13.877

Medie- og pressehenvendelser