Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. märts 2016

22. märts 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

18. märtsil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,9 miljardi euro võrra 267,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
17. märts 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 74 miljonit USA dollarit 53 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 350,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,8 miljardi euro võrra 1066,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 43,3 miljardi euro võrra 151,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 14,4 miljardi euro võrra 269,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. märtsil 2016 möödus 60,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 59,7 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 246,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 262,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,2 miljardi euro võrra 965,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 18. märts 2016 Erinevus võrreldes 11. märtsiga 2016 – ost Erinevus võrreldes 11. märtsiga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,8 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 163,4 miljardit eurot +1,8 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,2 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 632,9 miljardit eurot +12,4 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 121,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17 miljardi euro võrra 539,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 307 853 912
  2.1 Nõuded RVFle 79 656 −16
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 228 196 928
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 29 530 −2 635
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 446 −662
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 446 −662
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 516 443 −1 132
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 59 675 −1 133
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 456 744 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 24 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 114 184 686
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 315 383 13 920
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 965 222 14 242
  7.2 Muud väärtpaberid 350 161 −322
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 065 0
9 Muud varad 215 581 2 789
Varad kokku 2 886 198 13 877
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 066 806 754
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 785 997 −32 478
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 539 194 −16 981
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 246 734 −15 466
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 69 −30
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 758 −18
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 243 712 41 717
  5.1 Valitsussektor 151 673 43 294
  5.2 Muud kohustused 92 038 −1 578
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 58 727 2 995
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 680 −1 108
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 863 271
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 863 271
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0
10 Muud kohustused 212 105 1 744
11 Ümberhindluskontod 346 172 0
12 Kapital ja reservid 98 199 0
Kohustused kokku 2 886 198 13 877

Kontaktandmed