Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. březnu 2016

22. března 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. března 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,9 mld. EUR na 267,7 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
17. března 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 74 mil. USD 53 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 350,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,8 mld. EUR na 1 066,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 43,3 mld. EUR na 151,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 14,4 mld. EUR na 269,6 mld. EUR. Ve středu 16. března 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 60,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 59,7 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 246,7 mld. EUR (ve srovnání s 262,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,2 mld. EUR na 965,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 18. březnu 2016 Rozdíl v porovnání s 11. březnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 11. březnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,6 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,8 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 163,4 mld. EUR +1,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,2 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 632,9 mld. EUR +12,4 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 121,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17 mld. EUR na 539,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 307 853 912
  2.1 Pohledávky za MMF 79 656 −16
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 228 196 928
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 530 −2 635
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 446 −662
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 446 −662
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 516 443 −1 132
  5.1 Hlavní refinanční operace 59 675 −1 133
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 456 744 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 24 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 114 184 686
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 315 383 13 920
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 965 222 14 242
  7.2 Ostatní cenné papíry 350 161 −322
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 065 0
9 Ostatní aktiva 215 581 2 789
Aktiva celkem 2 886 198 13 877
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 066 806 754
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 785 997 −32 478
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 539 194 −16 981
  2.2 Vkladová facilita 246 734 −15 466
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 69 −30
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 758 −18
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 243 712 41 717
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 151 673 43 294
  5.2 Ostatní závazky 92 038 −1 578
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 58 727 2 995
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 680 −1 108
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 863 271
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 863 271
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0
10 Ostatní pasiva 212 105 1 744
11 Účty přecenění 346 172 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 199 0
Pasiva celkem 2 886 198 13 877

Kontakty pro média