Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 18. ožujka 2016.

22. ožujka 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 18. ožujka 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,9 mlrd. EUR na 267,7 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
17. ožujka 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 74 mil. USD 53 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,3 mlrd. EUR na 350,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,8 mlrd. EUR na 1.066,8 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 43,3 mlrd. EUR na 151,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 14,4 mlrd. EUR na 269,6 mlrd. EUR. U srijedu, 16. ožujka 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 60,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 59,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) bila je gotovo nula (kao i prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 246,7 mlrd. EUR (u odnosu na 262,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,2 mlrd. EUR na 965,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 18. ožujka 2016. Razlika u odnosu na 11. ožujka 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 11. ožujka 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,6 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,8 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 163,4 mlrd. EUR +1,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,2 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 632,9 mlrd. EUR +12,4 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 121,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 17 mlrd. EUR na 539,2 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 338 713 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 307 853 912
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 656 −16
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 228 196 928
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 29 530 −2 635
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 446 −662
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 446 −662
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 516 443 −1 132
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 59 675 −1 133
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 456 744 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 24 0
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 114 184 686
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 315 383 13 920
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 965 222 14 242
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 350 161 −322
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 065 0
9 Ostala imovina 215 581 2 789
Ukupno imovina 2 886 198 13 877
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 066 806 754
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 785 997 −32 478
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 539 194 −16 981
  2.2 Novčani depoziti 246 734 −15 466
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 69 −30
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 758 −18
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 243 712 41 717
  5.1 Opća država 151 673 43 294
  5.2 Ostale obveze 92 038 −1 578
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 58 727 2 995
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 680 −1 108
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 863 271
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 863 271
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 179 0
10 Ostale obveze 212 105 1 744
11 Računi revalorizacije 346 172 0
12 Kapital i pričuve 98 199 0
Ukupno obveze 2 886 198 13 877

Kontaktni podatci za medije