Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. marca 2016

22. marec 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. marca 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,9 milijarde EUR na 267,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
17. marec 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 74 mio USD 53 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 350,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,8 milijarde EUR na 1.066,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 43,3 milijarde EUR na 151,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 14,4 milijarde EUR na 269,6 milijarde EUR. V sredo, 16. marca 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 60,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 59,7 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (podobno kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 246,7 milijarde EUR (v primerjavi z 262,2 milijarde prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,2 milijarde EUR na 965,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 18. marca 2016 Razlika od 11. marca 2016 – kupljeno Razlika od 11. marca 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,6 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,8 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 163,4 milijarde EUR +1,8 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,2 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 632,9 milijarde EUR +12,4 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 121,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 17 milijard EUR na 539,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 307.853 912
  2.1 Terjatve do MDS 79.656 −16
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 228.196 928
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.530 −2.635
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.446 −662
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.446 −662
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 516.443 −1.132
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 59.675 −1.133
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 456.744 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 24 0
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 114.184 686
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.315.383 13.920
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 965.222 14.242
  7.2 Drugi vrednostni papirji 350.161 −322
8 Dolg širše države v EUR 27.065 0
9 Druga sredstva 215.581 2.789
Skupaj sredstva 2.886.198 13.877
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.066.806 754
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 785.997 −32.478
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 539.194 −16.981
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 246.734 −15.466
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 69 −30
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.758 −18
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 243.712 41.717
  5.1 Širša država 151.673 43.294
  5.2 Druge obveznosti 92.038 −1.578
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 58.727 2.995
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.680 −1.108
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.863 271
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.863 271
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0
10 Druge obveznosti 212.105 1.744
11 Računi prevrednotenja 346.172 0
12 Kapital in rezerve 98.199 0
Skupaj obveznosti 2.886.198 13.877

Stiki za medije