Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2015 in konsolidirani tedenski računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. januarja 2015

1. januar 2015

Konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2015

Potem ko je Litva uvedla euro, se je Lietuvos bankas 1. januarja 2015 pridružila Eurosistemu. ECB zato objavlja konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2015, ki vključuje bilančne podatke Lietuvos bankas. Postavke, ki so bile prej izražene v litovskih litasih, so bile premaknjene iz postavk »v tuji valuti« v postavke »v EUR«. Transakcije in stanja na računih pri rezidentih Litve so bili premaknjeni iz bilančnih postavk »nerezidentov euroobmočja« v postavke »rezidentov euroobmočja«. Poleg tega se je postavka kapital in rezerve (postavka obveznosti 12) povečala v primerjavi s konsolidiranim računovodskim izkazom na dan 31. decembra 2014 zaradi vstopa centralne banke Lietuvos bankas v Eurosistem.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.815
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 273.433
  2.1 Terjatve do MDS 81.462
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 191.971
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.025
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.398
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.398
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 630.341
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 156.129
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 473.285
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 924
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 60.590
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 592.407
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 217.242
  7.2 Drugi vrednostni papirji 375.165
8 Dolg širše države v EUR 26.715
9 Druga sredstva 241.204
Skupaj sredstva 2.216.928
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.018.712
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 369.368
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 321.103
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 48.266
  2.3 Vezane vloge 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.073
4 Izdani dolžniški certifikati 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 65.778
  5.1 Širša država 38.025
  5.2 Druge obveznosti 27.753
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 47.907
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.276
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.753
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.753
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374
10 Druge obveznosti 221.366
11 Računi prevrednotenja 330.898
12 Kapital in rezerve 94.423
Skupaj obveznosti 2.216.928

Konsolidirani tedenski računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. januarja 2015 (v primerjavi s konsolidiranim otvoritvenim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 1. januarja 2015)

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V obdobju od 1. do 2. januarja 2015 je ostalo stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij prav tako ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 239,1 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 375,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,6 milijarde EUR na 1.017,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5,9 milijarde EUR na 43,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 14 milijard EUR na 568,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,9 milijarde EUR 1. januarja 2015), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 61,7 milijarde EUR (v primerjavi z 48,3 milijarde EUR 1. januarja 2015).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena na ravni 217,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 2. januarja 2015 Razlika od 1. januarja 2015 – kupljeno Razlika od 1. januarja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 28,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 29,6 milijarde EUR - -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 1,7 milijarde EUR - -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 144,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 18,3 milijarde EUR na 302,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.815 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 273.498 64
  2.1 Terjatve do MDS 81.462 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 192.036 64
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.711 686
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.657 −741
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.657 −741
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 629.741 −600
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 156.129 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 473.285 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 325 −599
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 60.400 −190
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 592.414 7
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 217.242 0
  7.2 Drugi vrednostni papirji 375.171 7
8 Dolg širše države v EUR 26.715 0
9 Druga sredstva 241.045 −159
Skupaj sredstva 2.215.995 −933
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.017.074 −1.638
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 364.494 −4.874
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 302.813 −18.290
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 61.680 13.414
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.249 177
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 71.890 6.113
  5.1 Širša država 43.893 5.867
  5.2 Druge obveznosti 27.998 245
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 46.938 −969
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.266 −10
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.476 724
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.476 724
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 220.908 −458
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 94.425 2
Skupaj obveznosti 2.215.995 −933