Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2015 r. oraz skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2015 r.

W wyniku wprowadzenia euro przez Litwę 1 stycznia 2015 r. do Eurosystemu przystąpił bank centralny tego kraju – Lietuvos bankas. W związku z tym EBC publikuje skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem pozycji bilansowych banku centralnego Litwy. Pozycje dotychczas wyrażone w litach litewskich zostały przeniesione z pozycji „w walutach obcych” do pozycji „w euro”. Transakcje i salda na rachunkach rezydentów Litwy przeniesiono z pozycji bilansowych dotyczących nierezydentów strefy euro do pozycji dotyczących rezydentów. Ponadto wskutek przystąpienia Lietuvos bankas do Eurosystemu nastąpił wzrost kapitału i rezerw kapitałowych (pozycja pasywów 12) w porównaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2014 r.

Aktywa (w mln EUR) Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.815
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 273.433
  2.1 Należności od MFW 81.462
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 191.971
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.025
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.398
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.398
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 630.341
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 156.129
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 473.285
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 924
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 60.590
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 592.407
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 217.242
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 375.165
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.715
9 Pozostałe aktywa 241.204
Aktywa razem 2.216.928
Pasywa (w mln EUR) Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.018.712
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 369.368
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 321.103
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 48.266
  2.3 Depozyty terminowe 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.073
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 65.778
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 38.025
  5.2 Pozostałe zobowiązania 27.753
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 47.907
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.276
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.753
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.753
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374
10 Pozostałe pasywa 221.366
11 Różnice z wyceny 330.898
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 94.423
Pasywa razem 2.216.928

Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 stycznia 2015 r. (w porównaniu ze skonsolidowanym bilansem otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2015 r.)

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W okresie od 1 do 2 stycznia 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 239,1 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W okresie sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 375,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,6 mld EUR do poziomu 1017,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 5,9 mld EUR do poziomu 43,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 14 mld EUR do poziomu 568,1 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,9 mld EUR na dzień 1 stycznia 2015 r.), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 61,7 mld EUR (wobec 48,3 mld EUR na dzień 1 stycznia 2015 r.).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 217,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 2.01.2015 Różnica wobec 1.01.2015 – zakup Różnica wobec 1.01.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 28,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 29,6 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 1,7 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 144,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 18,3 mld EUR do poziomu 302,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.815 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 273.498 64
  2.1 Należności od MFW 81.462 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 192.036 64
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.711 686
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.657 −741
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.657 −741
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 629.741 −600
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 156.129 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 473.285 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 325 −599
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 60.400 −190
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 592.414 7
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 217.242 0
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 375.171 7
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.715 0
9 Pozostałe aktywa 241.045 −159
Aktywa razem 2.215.995 −933
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.017.074 −1.638
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 364.494 −4.874
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 302.813 −18.290
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 61.680 13.414
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.249 177
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 71.890 6.113
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 43.893 5.867
  5.2 Pozostałe zobowiązania 27.998 245
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 46.938 −969
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.266 −10
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.476 724
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.476 724
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 220.908 −458
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 94.425 2
Pasywa razem 2.215.995 −933