Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2015 г. и Консолидиран седмичен финансов отчет на Евросистемата към 2 януари 2015 г.

1 януари 2015 г.

Начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2015 г.

След въвеждането на еврото в Литва на 1 януари 2015 г. Lietuvos bankas се присъедини към Евросистемата. Ето защо ЕЦБ публикува начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2015 г., който включва данните от баланса на Lietuvos bankas. Статиите, деноминирани преди в литовски литаси, са пренесени от „деноминирани в чуждестранна валута“ в „деноминирани в евро“. Транзакциите и салдата по сметките на резиденти от Литва се прехвърлят от балансовите позиции на държавите членки извън еврозоната в тези на еврозоната. Освен това показателят капитал и резерви (статия 12 от пасивите) се увеличава в сравнение с консолидирания финансов отчет към 31 декември 2014 г. поради присъединяването на Lietuvos bankas към Евросистемата.

Активи (млн. EUR) Салдо
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 343 815
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 273 433
  2.1 Вземания от МВФ 81 462
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 191 971
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 025
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 398
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 398
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 630 341
  5.1 Основни операции по рефинансиране 156 129
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 473 285
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0
  5.4 Структурни обратни операции 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 924
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 60 590
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 592 407
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 217 242
  7.2 Други ценни книжа 375 165
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 715
9 Други активи 241 204
Общо активи 2 216 928
Пасиви (млн. EUR) Салдо
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 018 712
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 369 368
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 321 103
  2.2 Депозитно улеснение 48 266
  2.3 Срочни депозити 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 073
4 Издадени дългови сертификати 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 65 778
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 38 025
  5.2 Други задължения 27 753
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 47 907
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 276
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 753
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 753
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 374
10 Други задължения 221 366
11 Сметки за преоценка 330 898
12 Капитал и резерви 94 423
Общо пасиви 2 216 928

Консолидиран седмичен финансов отчет на Евросистемата към 2 януари 2015 г. (съпоставен с началния консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2015 г.)

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През периода от 1 до 2 януари 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 239,1 млрд. евро – в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически без изменение в размер на 375,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,6 млрд. евро до 1017,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 5,9 млрд. евро до 43,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 14 млрд. евро до 568,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,9 млрд. евро към 1 януари 2015 г.), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 61,7 млрд. евро (при 48,3 млрд. евро към 1 януари 2015 г.).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на 217,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 2 януари 2015 г. Разлика спрямо 1 януари 2015 г. – покупки Разлика спрямо 1 януари 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 28,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 29,6 млрд. евро - -
Програма за изкупуване на обезпечени с активи ценни книжа 1,7 млрд. евро - -
Програма за пазарите на ценни книжа 144,3 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 18,3 млрд. евро до 302,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 343 815 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 273 498 64
  2.1 Вземания от МВФ 81 462 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 192 036 64
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 711 686
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 657 −741
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 657 −741
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 629 741 −600
  5.1 Основни операции по рефинансиране 156 129 0
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 473 285 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 325 −599
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 60 400 −190
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 592 414 7
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 217 242 0
  7.2 Други ценни книжа 375 171 7
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 715 0
9 Други активи 241 045 −159
Общо активи 2 215 995 −933
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 017 074 −1 638
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 364 494 −4 874
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 302 813 −18 290
  2.2 Депозитно улеснение 61 680 13 414
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 249 177
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 71 890 6 113
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 43 893 5 867
  5.2 Други задължения 27 998 245
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 46 938 −969
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 266 −10
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 476 724
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 476 724
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 374 0
10 Други задължения 220 908 −458
11 Сметки за преоценка 330 898 0
12 Капитал и резерви 94 425 2
Общо пасиви 2 215 995 −933