Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2015 en De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 januari 2015

1 januari 2015

De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2015

Na de invoering van de euro door Litouwen, is Lietuvos bankas op 1 januari 2015 toegetreden tot het Eurosysteem. Dientengevolge publiceert de ECB een geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2015 waarin de balansgegevens van Lietuvos bankas zijn opgenomen. Posten die voorheen in Litouwse litas luidden, zijn verplaatst van de posten luidende in vreemde valuta naar de posten luidende in euro. Tevens zijn de transacties met en de saldi van rekeningen aangehouden bij ingezetenen van Litouwen verplaatst van balansposten betreffende niet-ingezetenen van het eurogebied naar posten betreffende ingezetenen van het eurogebied. Bovendien is de post Kapitaal en reserves (passiefpost 12) gestegen vergeleken met de geconsolideerde weekstaat per 31 december 2014 ten gevolge van de toetreding tot het Eurosysteem van Lietuvos bankas.

Activa (EUR miljoenen) Stand
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.815
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 273.433
  2.1 Vorderingen op het IMF 81.462
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 191.971
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.025
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.398
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.398
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 630.341
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 156.129
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 473.285
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 924
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 60.590
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 592.407
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 217.242
  7.2 Overige waardepapieren 375.165
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.715
9 Overige activa 241.204
Totaal activa 2.216.928
Passiva (EUR miljoenen) Stand
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.018.712
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 369.368
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 321.103
  2.2 Depositofaciliteit 48.266
  2.3 Termijndeposito's 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.073
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.778
  5.1 Overheid 38.025
  5.2 Overige verplichtingen 27.753
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 47.907
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.276
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.753
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.753
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374
10 Overige passiva 221.366
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898
12 Kapitaal en reserves 94.423
Totaal passiva 2.216.928

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 januari 2015 (vergeleken met de geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2015)

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de periode van 1 tot en met 2 januari 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 239,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 375,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,6 miljard naar EUR 1017,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5,9 miljard naar EUR 43,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 14 miljard naar EUR 568,1 miljard.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,9 miljard op 1 januari 2015), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 61,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 48,3 miljard op 1 januari 2015).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 217,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per vrijdag 2 januari 2015 Verschil ten opzichte van 1 januari 2015 – aankopen Verschil ten opzichte van 1 januari 2015 – aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 28,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 29,6 miljard - -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 1,7 miljard - -
Programma voor de effectenmarkten EUR 144,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 18,3 miljard naar EUR 302,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.815 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 273.498 64
  2.1 Vorderingen op het IMF 81.462 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 192.036 64
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.711 686
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.657 −741
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.657 −741
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 629.741 −600
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 156.129 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 473.285 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 325 −599
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 60.400 −190
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 592.414 7
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 217.242 0
  7.2 Overige waardepapieren 375.171 7
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.715 0
9 Overige activa 241.045 −159
Totaal activa 2.215.995 −933
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.017.074 −1.638
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 364.494 −4.874
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 302.813 −18.290
  2.2 Depositofaciliteit 61.680 13.414
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.249 177
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 71.890 6.113
  5.1 Overheid 43.893 5.867
  5.2 Overige verplichtingen 27.998 245
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.938 −969
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.266 −10
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.476 724
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.476 724
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 220.908 −458
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 94.425 2
Totaal passiva 2.215.995 −933