Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2015 m. sausio 1 d.) ir Eurosistemos konsoliduota savaitinė finansinė ataskaita 2015 m. sausio 2 d.

2015 m. sausio 1 d.

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2015 m. sausio 1 d.)

Lietuvoje įvedus eurą, 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos bankas prisijungė prie Eurosistemos. Todėl ECB skelbia Eurosistemos konsoliduotą finansinę ataskaitą laikotarpio pradžioje (2015 m. sausio 1 d.), kuri apima Lietuvos banko balanso duomenis. Iki tol Lietuvos litais išreikšti straipsniai atitinkamai perkelti iš „užsienio valiuta išreikštų“ straipsnių į „eurais išreikštus“ straipsnius. Sandoriai ir likučiai Lietuvos rezidentų sąskaitose perkelti iš „ne euro zonos“ balanso straipsnių į „euro zonos“ straipsnius. Kapitalas ir atsargos (12 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo, palyginti su konsoliduota finansine ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad prie Eurosistemos prisijungė Lietuvos bankas.

Turtas (mln. EUR) Likutis
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 815
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 273 433
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 462
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 191 971
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 025
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 398
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 398
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 630 341
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 156 129
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 473 285
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 924
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 60 590
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 592 407
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 217 242
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 375 165
8 Valdžios skola eurais 26 715
9 Kitas turtas 241 204
Visas turtas 2 216 928
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 018 712
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 369 368
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 321 103
  2.2 Indėlių galimybė 48 266
  2.3 Terminuotieji indėliai 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 073
4 Išleisti skolos sertifikatai 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 65 778
  5.1 Valdžiai 38 025
  5.2 Kiti įsipareigojimai 27 753
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 47 907
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 276
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 753
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 753
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374
10 Kiti įsipareigojimai 221 366
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898
12 Kapitalas ir rezervai 94 423
Visi įsipareigojimai 2 216 928

Eurosistemos konsoliduota savaitinė finansinė ataskaita 2015 m. sausio 2  d. (palyginti su konsoliduota finansine ataskaita laikotarpio pradžioje (2015 m. sausio 1 d.))

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

2015 m. sausio 1–2 d. auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 239,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė nesikeitė ir buvo 375,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 1 017,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 43,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14 mlrd. eurų – iki 568,1 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,9 mlrd. 2015 m. sausio 1 d.), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 61,7 mlrd. eurų (palyginti su 48,3 mlrd. eurų 2015 m. sausio 1 d.).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nesikeitė ir buvo 217,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. sausio 2 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. sausio 1 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. sausio 1 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 28,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 29,6 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 1,7 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 144,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,3 mlrd. eurų – iki 302,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 815 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 273 498 64
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 462 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 192 036 64
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 711 686
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 657 −741
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 657 −741
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 629 741 −600
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 156 129 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 473 285 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 325 −599
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 60 400 −190
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 592 414 7
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 217 242 0
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 375 171 7
8 Valdžios skola eurais 26 715 0
9 Kitas turtas 241 045 −159
Visas turtas 2 215 995 −933
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 017 074 −1 638
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 364 494 −4 874
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 302 813 −18 290
  2.2 Indėlių galimybė 61 680 13 414
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 249 177
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 71 890 6 113
  5.1 Valdžiai 43 893 5 867
  5.2 Kiti įsipareigojimai 27 998 245
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 46 938 −969
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 266 −10
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 476 724
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 476 724
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 220 908 −458
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 94 425 2
Visi įsipareigojimai 2 215 995 −933