Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2015 και Ενοποιημένη Εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 2ας Ιανουαρίου 2015

1 Ιανουαρίου 2015

Ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2015

Έπειτα από την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία, η Lietuvos bankas έγινε μέλος του Ευρωσυστήματος την 1η Ιανουαρίου 2015. Η ΕΚΤ επομένως δημοσιεύει ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2015, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα αριθμητικά στοιχεία από τη λογιστική κατάσταση της Lietuvos bankas. Τα στοιχεία που πρωτύτερα εκφράζονταν σε λίτας Λιθουανίας έχουν μεταφερθεί από τα στοιχεία «σε συνάλλαγμα» στα στοιχεία «σε ευρώ». Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα κατοίκων Λιθουανίας έχουν μεταφερθεί από τα στοιχεία που αφορούν «μη κατοίκους ζώνης ευρώ» στα στοιχεία που αφορούν «κατοίκους ζώνης ευρώ». Επιπλέον, το κεφάλαιο και τα αποθεματικά (στοιχείο 12 του παθητικού) έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 2014 λόγω της ενσωμάτωσης της Lietuvos bankas στο Ευρωσύστημα.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 343.815
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 273.433
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 81.462
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 191.971
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 28.025
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.398
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.398
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 630.341
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 156.129
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 473.285
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 924
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 60.590
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 592.407
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 217.242
  7.2 Λοιποί τίτλοι 375.165
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.715
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 241.204
Σύνολο ενεργητικού 2.216.928
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.018.712
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 369.368
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 321.103
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 48.266
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.073
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 65.778
  5.1 Γενική κυβέρνηση 38.025
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 27.753
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 47.907
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.276
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.753
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.753
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.374
10 Λοιπές υποχρεώσεις 221.366
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 330.898
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 94.423
Σύνολο παθητικού 2.216.928

Ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 2ας Ιανουαρίου 2015 (σε σύγκριση με την ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2015)

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η έως τις 2 Ιανουαρίου 2015 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 239,1 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Κατά την υπό εξέταση εβδομάδα το Ευρωσύστημα δεν διενέργησε καμία πράξη παροχής ρευστότητας στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι στα 375,2 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,6 δισεκ. ευρώ σε 1017,1 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 5,9 δισεκ. ευρώ σε 43,9 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 14 δισεκ. ευρώ σε 568,1 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,9 δισεκ. ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2015), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 61,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 48,3 δισεκ. ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2015).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα παρέμειναν αμετάβλητοι σε 217,2 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 2 Ιανουαρίου 2015 Διαφορά σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου 2015 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου 2015 – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 28,8 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 12,8 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 29,6 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 1,7 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 144,3 δισεκ. ευρώ - -

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 18,3 δισεκ. ευρώ σε 302,8 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 343.815 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 273.498 64
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 81.462 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 192.036 64
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 28.711 686
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.657 −741
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.657 −741
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 629.741 −600
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 156.129 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 473.285 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 325 −599
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 60.400 −190
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 592.414 7
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 217.242 0
  7.2 Λοιποί τίτλοι 375.171 7
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.715 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 241.045 −159
Σύνολο ενεργητικού 2.215.995 −933
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.017.074 −1.638
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 364.494 −4.874
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 302.813 −18.290
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 61.680 13.414
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.249 177
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 71.890 6.113
  5.1 Γενική κυβέρνηση 43.893 5.867
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 27.998 245
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 46.938 −969
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.266 −10
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.476 724
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.476 724
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.374 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 220.908 −458
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 330.898 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 94.425 2
Σύνολο παθητικού 2.215.995 −933