Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2015. gada 1. janvārī un Eurosistēmas konsolidētais nedēļas finanšu pārskats 2015. gada 2. janvārī

2015.1.01.

Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2015. gada 1. janvārī

Sakarā ar euro ieviešanu Lietuvā 2015. gada 1. janvārī Lietuvos bankas pievienojās Eurosistēmai. Tāpēc ECB publicē Eurosistēmas konsolidēto sākuma finanšu pārskatu 2015. gada 1. janvārī, iekļaujot Lietuvos bankas bilances datus. Posteņi, kas iepriekš bija denominēti Lietuvas litos, pārvietoti no posteņiem "ārvalstu valūtā" uz posteņiem "euro". Darījumi ar Lietuvas rezidentiem un Lietuvas rezidentu turējumā esošo kontu atlikumi pārvietoti no "ārpus euro zonas esošo valstu" bilances posteņiem uz "euro zonas" posteņiem. Turklāt sakarā ar Lietuvos bankas pievienošanos Eurosistēmai kapitāls un rezerves (12. pasīvu postenis) pieauga salīdzinājumā ar 2014. gada 31. decembra konsolidētajā finanšu pārskatā norādīto apjomu.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343 815
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 273 433
  2.1 SVF debitoru parādi 81 462
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 191 971
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28 025
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 398
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 398
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 630 341
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 156 129
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 473 285
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 924
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 60 590
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 592 407
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 217 242
  7.2 Pārējie vērtspapīri 375 165
8 Valdības parāds euro 26 715
9 Pārējie aktīvi 241 204
Kopā aktīvi 2 216 928
Pasīvi (milj. euro) Atlikums
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 018 712
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 369 368
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 321 103
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 48 266
  2.3 Termiņnoguldījumi 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6 073
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 65 778
  5.1 Saistības pret valdību 38 025
  5.2 Pārējās saistības 27 753
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 47 907
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1 276
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 753
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 753
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 374
10 Pārējās saistības 221 366
11 Pārvērtēšanas konti 330 898
12 Kapitāls un rezerves 94 423
Kopā pasīvi 2 216 928

Eurosistēmas konsolidētais nedēļas finanšu pārskats 2015. gada 2. janvārī (salīdzinājumā ar Eurosistēmas sākuma finanšu pārskatu 2015. gada 1. janvārī)

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Periodā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2. janvārim zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā faktiski nemainījās (239.1 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (375.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 1 017.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5.9 mljrd. euro (līdz 43.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 14 mljrd. euro (līdz 568.1 mljrd. euro).

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (2015. gada 1. janvārī – 0.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 61.7 mljrd. euro (2015. gada 1. janvārī – 48.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (217.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 2. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 1. janvāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 1. janvāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 28.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 29.6 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 1.7 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 144.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.3 mljrd. euro (līdz 302.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343 815 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 273 498 64
  2.1 SVF debitoru parādi 81 462 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 192 036 64
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28 711 686
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 657 −741
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 657 −741
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 629 741 −600
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 156 129 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 473 285 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 325 −599
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 60 400 −190
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 592 414 7
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 217 242 0
  7.2 Pārējie vērtspapīri 375 171 7
8 Valdības parāds euro 26 715 0
9 Pārējie aktīvi 241 045 −159
Kopā aktīvi 2 215 995 −933
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 017 074 −1 638
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 364 494 −4 874
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 302 813 −18 290
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 61 680 13 414
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6 249 177
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 71 890 6 113
  5.1 Saistības pret valdību 43 893 5 867
  5.2 Pārējās saistības 27 998 245
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 46 938 −969
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1 266 −10
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 476 724
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 476 724
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 374 0
10 Pārējās saistības 220 908 −458
11 Pārvērtēšanas konti 330 898 0
12 Kapitāls un rezerves 94 425 2
Kopā pasīvi 2 215 995 −933