Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2015 a konsolidovaný týždenný finančný výkaz Eurosystému k 2. januáru 2015

1. januára 2015

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2015

Po zavedení eura v Litve jej centrálna banka Lietuvos bankas 1. januára 2015 vstúpila do Eurosystému. ECB preto zverejňuje konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2015, ktorý obsahuje súvahové údaje Lietuvos bankas. Položky doteraz uvádzané v litovských litasoch boli presunuté z položiek „v cudzej mene“ do položiek „v eurách“. Transakcie a zostatky na účtoch rezidentov Litvy boli presunuté zo súvahových položiek „nerezidentov eurozóny“ do položiek „rezidentov eurozóny“. V dôsledku vstupu Lietuvos bankas do Eurosystému sa okrem toho v porovnaní s konsolidovaným finančným výkazom k 31. decembru 2014 zvýšil stav kapitálu a rezerv (položka 12 na strane pasív).

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 815
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 273 433
  2.1 Pohľadávky voči MMF 81 462
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 191 971
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 025
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 398
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 398
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 630 341
  5.1 Hlavné refinančné operácie 156 129
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 473 285
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 924
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 60 590
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 592 407
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 217 242
  7.2 Ostatné cenné papiere 375 165
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 715
9 Ostatné aktíva 241 204
Aktíva spolu 2 216 928
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 018 712
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 369 368
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 321 103
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 48 266
  2.3 Termínované vklady 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 073
4 Vydané dlhové certifikáty 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 65 778
  5.1 Verejná správa 38 025
  5.2 Ostatné záväzky 27 753
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 47 907
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 276
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 753
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 753
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374
10 Ostatné pasíva 221 366
11 Účty precenenia 330 898
12 Základné imanie a rezervy 94 423
Pasíva spolu 2 216 928

Konsolidovaný týždenný finančný výkaz Eurosystému k 2. januáru 2015 (v porovnaní s konsolidovaným počiatočným finančným výkazom Eurosystému k 1. januáru 2015)

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V období od 1. januára do 2. januára 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií takmer nezmenená na úrovni 239,1 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) , zostal takmer nezmenený na úrovni 375,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,6 mld. EUR na 1 017,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 5,9 mld. EUR na 43,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 14 mld. EUR na 568,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,9 mld. EUR k 1. januáru 2015), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 61,7 mld. EUR (v porovnaní so 48,3 mld. EUR k 1. januáru 2015).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal nezmenený na úrovni 217,2 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 2. januáru 2015 Zmena oproti 1. januáru 2015: nákup Zmena oproti 1. januáru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 28,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 29,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 1,7 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 144,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 18,3 mld. EUR na 302,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 815 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 273 498 64
  2.1 Pohľadávky voči MMF 81 462 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 192 036 64
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 711 686
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 657 −741
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 657 −741
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 629 741 −600
  5.1 Hlavné refinančné operácie 156 129 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 473 285 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 325 −599
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 60 400 −190
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 592 414 7
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 217 242 0
  7.2 Ostatné cenné papiere 375 171 7
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 715 0
9 Ostatné aktíva 241 045 −159
Aktíva spolu 2 215 995 −933
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 017 074 −1 638
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 364 494 −4 874
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 302 813 −18 290
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 61 680 13 414
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 249 177
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 71 890 6 113
  5.1 Verejná správa 43 893 5 867
  5.2 Ostatné záväzky 27 998 245
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 46 938 −969
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 266 −10
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 476 724
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 476 724
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 220 908 −458
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 94 425 2
Pasíva spolu 2 215 995 −933