Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2015 a Konsolidovaná týdenní rozvaha Eurosystému k 2. lednu 2015

1. ledna 2015

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2015

V návaznosti na přijetí eura ze strany Litvy vstoupila 1. ledna 2015 Lietuvos bankas do Eurosystému. ECB proto zveřejňuje konsolidovanou počáteční rozvahu Eurosystému k 1. lednu 2015 včetně rozvahových údajů Lietuvos bankas. Položky dříve uváděné v litevských litasech byly převedeny z položek „v cizí měně“ do položek „v eurech“. Transakce a zůstatky na účtech rezidentů Litvy byly převedeny z rozvahových položek vykazujících údaje o „nerezidentech eurozóny“ do položek vykazujících údaje o „rezidentech eurozóny“. Dále se v porovnání s konsolidovanou rozvahou k 31. prosinci 2014 zvýšil objem kapitálu a rezervních fondů (položka 12 na straně pasiv) a odrážel tak vliv vstupu Lietuvos bankas do Eurosystému.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 815
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 273 433
  2.1 Pohledávky za MMF 81 462
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 191 971
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 025
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 398
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 398
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 630 341
  5.1 Hlavní refinanční operace 156 129
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 473 285
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 924
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 60 590
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 592 407
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 217 242
  7.2 Ostatní cenné papíry 375 165
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 715
9 Ostatní aktiva 241 204
Aktiva celkem 2 216 928
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 018 712
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 369 368
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 321 103
  2.2 Vkladová facilita 48 266
  2.3 Termínované vklady 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 073
4 Emitované dluhopisy 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 65 778
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 38 025
  5.2 Ostatní závazky 27 753
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 47 907
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 276
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 753
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 753
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374
10 Ostatní pasiva 221 366
11 Účty přecenění 330 898
12 Kapitál a rezervní fondy 94 423
Pasiva celkem 2 216 928

Konsolidovaná týdenní rozvaha Eurosystému k 2. lednu 2015 (v porovnání s konsolidovanou počáteční rozvahou Eurosystému k 1. lednu 2015)

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V období od 1. do 2. ledna 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí prakticky beze změny na úrovni 239,1 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 375,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,6 mld. EUR na 1017,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 5,9 mld. EUR na 43,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 14 mld. EUR na 568,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,9 mld. EUR dne 1. ledna 2015), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 61,7 mld. EUR (ve srovnání se 48,3 mld. EUR dne 1. ledna 2015).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 217,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 2. lednu 2015 Rozdíl v porovnání s 1. lednem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 1. lednem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 28,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 29,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 1,7 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 144,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 18,3 mld. EUR na 302,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 815 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 273 498 64
  2.1 Pohledávky za MMF 81 462 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 192 036 64
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 711 686
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 657 −741
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 657 −741
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 629 741 −600
  5.1 Hlavní refinanční operace 156 129 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 473 285 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 325 −599
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 60 400 −190
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 592 414 7
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 217 242 0
  7.2 Ostatní cenné papíry 375 171 7
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 715 0
9 Ostatní aktiva 241 045 −159
Aktiva celkem 2 215 995 −933
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 017 074 −1 638
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 364 494 −4 874
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 302 813 −18 290
  2.2 Vkladová facilita 61 680 13 414
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 249 177
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 71 890 6 113
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 43 893 5 867
  5.2 Ostatní závazky 27 998 245
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 46 938 −969
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 266 −10
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 476 724
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 476 724
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 220 908 −458
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 94 425 2
Pasiva celkem 2 215 995 −933