Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets första balansräkning per den 1 januari 2015 och Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 2 januari 2015

1 januari 2015

Eurosystemets första konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2015.

Efter att Litauen antagit euron blev Lietuvos bankas medlem i Eurosystemet den 1 januari 2015. Följaktligen offentliggör ECB en första konsoliderad balansräkning för Eurosystemet per den 1 januari 2015 som inkluderar uppgifter från balansräkningen för Lietuvos bankas. Poster som tidigare denominerades i litauiska litas har förts över från poster ”i utländsk valuta” till poster ”i euro”. Dessutom har transaktioner med och innehav som tillhör hemmahörande i Litauen flyttats från balansräkningsposter ”hemmahörande utanför euroområdet” till ”hemmahörande i euroområdet”. Vidare har eget kapital och reserver (post 12 på skuldsidan) ökat jämfört med den konsoliderade veckobalansräkningen per den 31 december 2014 med anledning av Lietuvos bankas inträde i Eurosystemet.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.815
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 273.433
  2.1 Fordringar på IMF 81.462
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 191.971
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.025
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.398
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.398
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 630.341
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 156.129
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 473.285
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 924
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 60.590
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 592.407
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 217.242
  7.2 Andra värdepapper 375.165
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.715
9 Övriga tillgångar 241.204
Summa tillgångar 2.216.928
Skulder (Miljoner EUR) Ställning
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.018.712
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 369.368
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 321.103
  2.2 Inlåningsfacilitet 48.266
  2.3 Inlåning med fast löptid 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.073
4 Emitterade skuldcertifikat 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 65.778
  5.1 Offentliga sektorn 38.025
  5.2 Övriga skulder 27.753
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 47.907
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.276
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.753
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.753
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374
10 Övriga skulder 221.366
11 Värderegleringskonton 330.898
12 Eget kapital 94.423
Summa skulder 2.216.928

Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 2 januari 2015 (jämfört med den första konsoliderade balansräkningen per den 1 januari 2015)

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Mellan den 1 och 2 januari 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var praktiskt taget oförändrad på 239,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 375,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 1017,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5,9 miljarder EUR till 43,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 14 miljarder EUR till 568,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,9  miljarder EUR den 1 januari 2015), medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 61,7 miljarder EUR (jämfört med 48,3 miljarder EUR den 1 januari 2015).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat på 217,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 2 januari 2015 Förändring jämfört med den 1 januari 2015 – Köp Förändring jämfört med den 1 januari 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 28,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 29,6 miljarder EUR - -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 1,7 miljarder EUR - -
Värdepappersprogrammet 144,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 18,3 miljarder EUR till 302,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.815 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 273.498 64
  2.1 Fordringar på IMF 81.462 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 192.036 64
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.711 686
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.657 −741
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.657 −741
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 629.741 −600
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 156.129 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 473.285 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 325 −599
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 60.400 −190
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 592.414 7
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 217.242 0
  7.2 Andra värdepapper 375.171 7
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.715 0
9 Övriga tillgångar 241.045 −159
Summa tillgångar 2.215.995 −933
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.017.074 −1.638
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 364.494 −4.874
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 302.813 −18.290
  2.2 Inlåningsfacilitet 61.680 13.414
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.249 177
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 71.890 6.113
  5.1 Offentliga sektorn 43.893 5.867
  5.2 Övriga skulder 27.998 245
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 46.938 −969
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.266 −10
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.476 724
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.476 724
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 220.908 −458
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 94.425 2
Summa skulder 2.215.995 −933