SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2015 og Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance pr. 2. januar 2015

1. januar 2015

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2015

Som følge af Litauens indførelse af euroen er Lietuvos bankas indtrådt i Eurosystemet 1. januar 2015. ECB offentliggør derfor en konsolideret åbningsbalance for Eurosystemet pr. 1. januar 2015, der inkluderer Lietuvos bankas' balance. Poster, der hidtil har været denomineret i litauiske litas, er blevet flyttet fra poster "i fremmed valuta" til poster "i euro". Transaktioner med og tilgodehavender/forpligtelser over for litauiske residenter er blevet flyttet fra poster med betegnelsen "uden for euroområdet" på balancen til poster med betegnelsen "i euroområdet". Endvidere er kapital og reserver (passivpost 12) steget i forhold til den konsoliderede balance pr. 31. december 2014 som følge af Lietuvos bankas indtræden i Eurosystemet.

Aktiver (mio. euro) Balance
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.815
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 273.433
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.462
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 191.971
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.025
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.398
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.398
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 630.341
  5.1 Primære markedsoperationer 156.129
  5.2 Langfristede markedsoperationer 473.285
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 924
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 60.590
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 592.407
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 217.242
  7.2 Andre værdipapirer 375.165
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.715
9 Andre aktiver 241.204
Aktiver i alt 2.216.928
Passiver (mio. euro) Balance
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.018.712
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 369.368
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 321.103
  2.2 Indlånsfacilitet 48.266
  2.3 Indskud med fast løbetid 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.073
4 Udstedte gældsbeviser 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 65.778
  5.1 Offentlig forvaltning og service 38.025
  5.2 Andre forpligtelser 27.753
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 47.907
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.276
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.753
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.753
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374
10 Andre forpligtelser 221.366
11 Revalueringskonti 330.898
12 Kapital og reserver 94.423
Passiver i alt 2.216.928

Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance pr. 2. januar 2015 (sammenholdt med Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2015)

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I perioden fra 1. til 2. januar 2015 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev stort set uændret på 239,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) forblev stort set uændret på 375,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,6 mia. euro til 1.017,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5,9 mia. euro til 43,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 14 mia. euro til 568,1 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,9 mia. euro den 1. januar 2015). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 61,7 mia. euro (mod 48,3 mia. euro den 1. januar 2015).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret på 217,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 2. januar 2015 Ændring i forhold til 1. januar 2015 – Opkøb Ændring i forhold til 1. januar 2015 – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 28,8 mia. - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,8 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 29,6 mia. - -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 1,7 mia. - -
Securities Markets Programme EUR 144,3 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 18,3 mia. euro til 302,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.815 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 273.498 64
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.462 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 192.036 64
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.711 686
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.657 −741
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.657 −741
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 629.741 −600
  5.1 Primære markedsoperationer 156.129 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 473.285 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 325 −599
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 60.400 −190
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 592.414 7
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 217.242 0
  7.2 Andre værdipapirer 375.171 7
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.715 0
9 Andre aktiver 241.045 −159
Aktiver i alt 2.215.995 −933
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.017.074 −1.638
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 364.494 −4.874
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 302.813 −18.290
  2.2 Indlånsfacilitet 61.680 13.414
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.249 177
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 71.890 6.113
  5.1 Offentlig forvaltning og service 43.893 5.867
  5.2 Andre forpligtelser 27.998 245
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 46.938 −969
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.266 −10
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.476 724
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.476 724
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 220.908 −458
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 94.425 2
Passiver i alt 2.215.995 −933