Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 maart 2012

6 maart 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 2 maart 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 26,2 miljard naar EUR 250,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
1 maart 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,6 miljard USD 3,5 miljard
1 maart 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 50,7 miljard USD 14,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 4,8 miljard naar EUR 347,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,2 miljard naar EUR 870,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,9 miljard naar EUR 135,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 47,1 miljard naar EUR 72,9 miljard. Op woensdag 29 februari 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 166,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 29,5 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 219,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken. Op donderdag 1 maart 2012 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 38,6 miljard en werd er een nieuwe transactie van EUR 6,5 miljard met een looptijd van 91 dagen verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 49,8 miljard, met een looptijd van 203 dagen. Eveneens op donderdag 1 maart 2012 werd een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 529,5 miljard met een looptijd van 1092 dagen verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,8 miljard (vergeleken met EUR 1,0 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 820,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 477,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 284,1 miljard. Deze stijging was het resultaat van verrekende aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 2 maart 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 219,3 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 57,2 miljard en EUR 7,6 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,3 miljard naar EUR 91,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 423.445 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 246.981 1.703
2.1 Vorderingen op het IMF 86.843 1.326
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 160.138 377
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 72.110 −27.763
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.269 −532
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 23.269 −532
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.130.352 310.670
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 29.469 −137.021
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.100.076 447.979
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 783 −237
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 24 −51
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 59.261 −5.402
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 631.714 5.239
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 284.080 471
7.2 Overige waardepapieren 347.633 4.768
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.176 0
9 Overige activa 404.851 46.646
Totaal activa 3.023.159 330.561
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 870.556 3.160
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.148.864 355.464
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 91.402 −2.274
2.2 Depositofaciliteit 820.819 343.494
2.3 Termijndeposito's 219.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 17.143 14.244
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.368 5.039
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 147.146 −6.494
5.1 Overheid 135.375 −6.863
5.2 Overige verplichtingen 11.771 369
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.890 −24.961
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.413 −358
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.861 524
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.861 524
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0
10 Overige passiva 213.100 −2.814
11 Herwaarderingsrekeningen 394.029 0
12 Kapitaal en reserves 82.990 1.000
Totaal passiva 3.023.159 330.561

Contactpersonen voor de media