European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. březnu 2012

6. března 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. března 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 26,2 mld. EUR na 250,9 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
1. března 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,6 mld. USD 3,5 mld. USD
1. března 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 50,7 mld. USD 14,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 4,8 mld. EUR na 347,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,2 mld. EUR na 870,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 6,9 mld. EUR na 135,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 47,1 mld. EUR na 72,9 mld. EUR. Ve středu 29. února 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 166,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 29,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 219,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 1. března 2012 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 38,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 6,5 mld. EUR se splatností 91 dní. Ve stejný den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 49,8 mld. EUR se splatností 203 dní. Rovněž ve čtvrtek 1. března 2012 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 529,5 mld. EUR se splatností 1 092 dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (oproti 1,0 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 820,9 mld. EUR (oproti 477,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 284,1 mld. EUR. Tento nárůst byl důsledkem vypořádaných nákupů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 2. března 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 219,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 57,2 mld. EUR, resp. 7,6 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,3 mld. EUR na 91,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 445 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 246 981 1 703
2.1 Pohledávky za MMF 86 843 1 326
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 160 138 377
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 72 110 −27 763
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 23 269 −532
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 23 269 −532
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 130 352 310 670
5.1 Hlavní refinanční operace 29 469 −137 021
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 100 076 447 979
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 783 −237
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 24 −51
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 59 261 −5 402
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 631 714 5 239
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 284 080 471
7.2 Ostatní cenné papíry 347 633 4 768
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 176 0
9 Ostatní aktiva 404 851 46 646
Aktiva celkem 3 023 159 330 561
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 870 556 3 160
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 148 864 355 464
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 91 402 −2 274
2.2 Vkladová facilita 820 819 343 494
2.3 Termínované vklady 219 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 17 143 14 244
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 368 5 039
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 147 146 −6 494
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 135 375 −6 863
5.2 Ostatní závazky 11 771 369
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 90 890 −24 961
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 413 −358
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 861 524
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 861 524
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0
10 Ostatní pasiva 213 100 −2 814
11 Účty přecenění 394 029 0
12 Kapitál a rezervní fondy 82 990 1 000
Pasiva celkem 3 023 159 330 561
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média