Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 marca 2012 r.

6 marca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 2 marca 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 26,2 mld EUR do poziomu 250,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
1 marca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,6 mld USD 3,5 mld USD
1 marca 2012 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 50,7 mld USD 14,5 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 4,8 mld EUR do poziomu 347,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,2 mld EUR do poziomu 870,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 6,9 mld EUR do poziomu 135,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 47,1 mld EUR do poziomu 72,9 mld EUR. W środę 29 lutego 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 166,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 29,5 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 219,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. W czwartek 1 marca 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 38,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 6,5 mld EUR, z terminem 91 dni. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 49,8 mld EUR, z terminem zapadalności 203 dni. Również w czwartek 1 marca 2012 r. nastąpiło rozliczenie dłuższej operacji refinansującej w kwocie 529,5 mld EUR, z terminem 1092 dni.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld EUR (wobec 1,0 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 820,9 mld EUR (wobec 477,3 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,5 mld EUR do poziomu 284,1 mld EUR. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 2 marca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 219,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 57,2 mld i 7,6 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 2,3 mld EUR do poziomu 91,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 423.445 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 246.981 1.703
2.1 Należności od MFW 86.843 1.326
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 160.138 377
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 72.110 −27.763
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 23.269 −532
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 23.269 −532
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.130.352 310.670
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 29.469 −137.021
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.100.076 447.979
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 783 −237
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 24 −51
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 59.261 −5.402
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 631.714 5.239
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 284.080 471
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 347.633 4.768
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.176 0
9 Pozostałe aktywa 404.851 46.646
Aktywa razem 3.023.159 330.561
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 870.556 3.160
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.148.864 355.464
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 91.402 −2.274
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 820.819 343.494
2.3 Depozyty terminowe 219.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17.143 14.244
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.368 5.039
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 147.146 −6.494
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 135.375 −6.863
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.771 369
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 90.890 −24.961
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.413 −358
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.861 524
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.861 524
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.942 0
10 Pozostałe pasywa 213.100 −2.814
11 Różnice z wyceny 394.029 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 82.990 1.000
Pasywa razem 3.023.159 330.561

Kontakt z mediami