European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 mars 2012

6 mars 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 2 mars 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 26,2 miljarder EUR till 250,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
1 mars 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,6 miljarder USD 3,5 miljarder USD
1 mars 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 50,7 miljarder USD 14,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 4,8 miljarder EUR till 347,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,2 miljarder EUR till 870,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,9 miljarder EUR till 135,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 47,1 miljarder EUR till 72,9 miljarder EUR. Onsdagen den 29 februari 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 166,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 29,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 219,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka. Torsdagen den 1 mars 2012 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 38,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 6,5 miljarder EUR, med en löptid på 91 dagar. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 49,8 miljarder EUR, med en löptid på 203 dagar. Torsdagen den 1 mars 2012 avvecklades även en långfristig refinansieringstransaktion på 529,5 miljarder EUR, med en löptid på 1 092 dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,8 miljarder EUR (jämfört med 1,0 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 820,9 miljarder EUR (jämfört med 477,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 284,1 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 2 mars 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 219,3 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 57,2 miljarder EUR respektive 7,6 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,3 miljarder EUR till 91,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 423.445 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 246.981 1.703
2.1 Fordringar på IMF 86.843 1.326
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 160.138 377
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 72.110 −27.763
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 23.269 −532
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 23.269 −532
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.130.352 310.670
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 29.469 −137.021
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.100.076 447.979
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 783 −237
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 24 −51
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 59.261 −5.402
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 631.714 5.239
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 284.080 471
7.2 Andra värdepapper 347.633 4.768
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.176 0
9 Övriga tillgångar 404.851 46.646
Summa tillgångar 3.023.159 330.561
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 870.556 3.160
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.148.864 355.464
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 91.402 −2.274
2.2 Inlåningsfacilitet 820.819 343.494
2.3 Inlåning med fast löptid 219.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 17.143 14.244
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.368 5.039
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 147.146 −6.494
5.1 Offentliga sektorn 135.375 −6.863
5.2 Övriga skulder 11.771 369
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 90.890 −24.961
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.413 −358
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.861 524
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.861 524
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0
10 Övriga skulder 213.100 −2.814
11 Värderegleringskonton 394.029 0
12 Eget kapital 82.990 1.000
Summa skulder 3.023.159 330.561
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media