Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 2. martā

2012.6.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 2. martā zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 26.2 mljrd. euro (līdz 250.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 1. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.6 mljrd. ASV dolāru 3.5 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 1. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 50.7 mljrd. ASV dolāru 14.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 4.8 mljrd. euro (līdz 347.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.2 mljrd. euro (līdz 870.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.9 mljrd. euro (līdz 135.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 47.1 mljrd. euro (līdz 72.9 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 29. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 166.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 29.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 219.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2012. gada 1. martā, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 38.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 6.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 91 diena. Tajā pašā dienā dzēšanas termiņš pienāca ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 49.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 203 dienas. Ceturtdien, 2012. gada 1. martā, tika noslēgta arī ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 529.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 092 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.0 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 820.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 477.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 284.1 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar veiktajiem pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 2. martā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 219.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 57.2 mljrd. euro un 7.6 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.3 mljrd. euro (līdz 91.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,445 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 246,981 1,703
2.1 SVF debitoru parādi 86,843 1,326
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 160,138 377
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 72,110 −27,763
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23,269 −532
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 23,269 −532
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,130,352 310,670
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 29,469 −137,021
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,100,076 447,979
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 783 −237
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 24 −51
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 59,261 −5,402
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 631,714 5,239
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 284,080 471
7.2 Pārējie vērtspapīri 347,633 4,768
8 Valdības parāds euro 31,176 0
9 Pārējie aktīvi 404,851 46,646
Kopā aktīvi 3,023,159 330,561
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 870,556 3,160
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,148,864 355,464
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 91,402 −2,274
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 820,819 343,494
2.3 Termiņnoguldījumi 219,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 17,143 14,244
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 7,368 5,039
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 147,146 −6,494
5.1 Saistības pret valdību 135,375 −6,863
5.2 Pārējās saistības 11,771 369
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 90,890 −24,961
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,413 −358
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,861 524
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,861 524
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0
10 Pārējās saistības 213,100 −2,814
11 Pārvērtēšanas konti 394,029 0
12 Kapitāls un rezerves 82,990 1,000
Kopā pasīvi 3,023,159 330,561

Kontaktinformācija presei