European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. marcu 2012

6. marca 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. marca 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 26,2 mld. EUR na 250,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
1. marca 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,6 mld. USD 3,5 mld. USD
1. marca 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 50,7 mld. USD 14,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 4,8 mld. EUR na 347,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3,2 mld. EUR na 870,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 6,9 mld. EUR na 135,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 47,1 mld. EUR na 72,9 mld. EUR. V stredu 29. februára 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 166,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 29,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 219,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 1. marca 2012 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 38,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 6,5 mld. EUR so splatnosťou 91dní. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 49,8 mld. EUR so splatnosťou 203 dní. Vo štvrtok 1. marca 2012 bola zároveň vyrovnaná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 529,5 mld. EUR so splatnosťou 1 092 dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,8 mld. EUR (v porovnaní s 1,0 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 820,9 mld. EUR (v porovnaní so 477,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 284,1 mld. EUR v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 2. marca 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 219,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 57,2 mld. EUR a 7,6 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 2,3 mld. EUR na 91,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 445 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 246 981 1 703
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 843 1 326
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 160 138 377
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 72 110 −27 763
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 269 −532
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 23 269 −532
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 130 352 310 670
5.1 Hlavné refinančné operácie 29 469 −137 021
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 100 076 447 979
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 783 −237
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 24 −51
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 59 261 −5 402
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 631 714 5 239
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 284 080 471
7.2 Ostatné cenné papiere 347 633 4 768
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 176 0
9 Ostatné aktíva 404 851 46 646
Úhrn aktív 3 023 159 330 561
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 870 556 3 160
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 148 864 355 464
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 91 402 −2 274
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 820 819 343 494
2.3 Termínované vklady 219 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 17 143 14 244
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 368 5 039
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 147 146 −6 494
5.1 Verejná správa 135 375 −6 863
5.2 Ostatné záväzky 11 771 369
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 90 890 −24 961
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 413 −358
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 861 524
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 861 524
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0
10 Ostatné pasíva 213 100 −2 814
11 Účty precenenia 394 029 0
12 Kapitál a rezervy 82 990 1 000
Úhrn pasív 3 023 159 330 561
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá