Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 март 2012 г.

6 март 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 2 март 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 26,2 млрд. евро до 250,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
1 март 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,6 млрд. щатски долара 3,5 млрд. щатски долара
1 март 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 50,7 млрд. щатски долара 14,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 4,8 млрд. евро до 347,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 3,2 млрд. евро до 870,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 6,9 млрд. евро до 135,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 47,1 млрд. евро до 72,9 млрд. евро. На 29 февруари 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 166,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 29,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 219,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. На 1 март 2012 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 38,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 6,5 млрд. евро с матуритет 91 дни. На същата дата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 49,8 млрд. евро с матуритет 203 дни. Също на 1 март 2012 г., четвъртък, бе извършено плащането по операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 529,5 млрд. евро с матуритет 1092 дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при 1,0 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 820,9 млрд. евро (при 477,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 284,1 млрд. евро. Увеличението се дължи на заплатените покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 2 март 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 219,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 57,2 млрд. евро и 7,6 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 2,3 млрд. евро до 91,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 423 445 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 246 981 1 703
2.1 Вземания от МВФ 86 843 1 326
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 160 138 377
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 72 110 −27 763
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 23 269 −532
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 23 269 −532
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 130 352 310 670
5.1 Основни операции по рефинансиране 29 469 −137 021
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 100 076 447 979
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 783 −237
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 24 −51
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 59 261 −5 402
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 631 714 5 239
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 284 080 471
7.2 Други ценни книжа 347 633 4 768
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 176 0
9 Други активи 404 851 46 646
Общо активи 3 023 159 330 561
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 870 556 3 160
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 148 864 355 464
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 91 402 −2 274
2.2 Депозитно улеснение 820 819 343 494
2.3 Срочни депозити 219 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 143 14 244
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 7 368 5 039
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 147 146 −6 494
5.1 Сектор „Държавно управление“ 135 375 −6 863
5.2 Други задължения 11 771 369
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 90 890 −24 961
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 413 −358
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 861 524
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 861 524
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0
10 Други задължения 213 100 −2 814
11 Сметки за преоценка 394 029 0
12 Капитал и резерви 82 990 1 000
Общо пасиви 3 023 159 330 561

Данни за контакт за медиите