Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. marts 2012

6. marts 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. marts 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 26,2 mia. euro til 250,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
1. marts 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 3,6 mia. USD 3,5 mia.
1. marts 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 50,7 mia. USD 14,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 4,8 mia. euro til 347,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,2 mia. euro til 870,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,9 mia. euro til 135,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 47,1 mia. euro til 72,9 mia. euro. Onsdag den 29. februar 2012 udløb en primær markedsoperation på 166,5 mia. euro, og en ny på 29,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 219,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge. Torsdag den 1. marts 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 38,6 mia. euro, og en ny på 6,5 mia. euro med en løbetid på 91 dage blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 49,8 mia. euro med en løbetid på 203 dage. Og også torsdag den 1. marts 2012 blev en langfristet markedsoperation på 529,5 mia. euro afviklet med en løbetid på 1.092 dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod 1,0 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 820,9 mia. euro (mod 477,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,5 mia. euro til 284,1 mia. euro. Stigningen skyldtes afviklede opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 2. marts 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 219,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 57,2 mia. euro og 7,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,3 mia. euro til 91,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 423.445 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 246.981 1.703
2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.843 1.326
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 160.138 377
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 72.110 −27.763
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 23.269 −532
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 23.269 −532
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.130.352 310.670
5.1 Primære markedsoperationer 29.469 −137.021
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.100.076 447.979
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 783 −237
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 24 −51
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 59.261 −5.402
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 631.714 5.239
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 284.080 471
7.2 Andre værdipapirer 347.633 4.768
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 31.176 0
9 Andre aktiver 404.851 46.646
Aktiver i alt 3.023.159 330.561
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 870.556 3.160
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.148.864 355.464
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 91.402 −2.274
2.2 Indlånsfacilitet 820.819 343.494
2.3 Indskud med fast løbetid 219.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 17.143 14.244
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.368 5.039
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 147.146 −6.494
5.1 Offentlig forvaltning og service 135.375 −6.863
5.2 Andre forpligtelser 11.771 369
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 90.890 −24.961
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.413 −358
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.861 524
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.861 524
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.942 0
10 Andre forpligtelser 213.100 −2.814
11 Revalueringskonti 394.029 0
12 Kapital og reserver 82.990 1.000
Passiver i alt 3.023.159 330.561

Medie- og pressehenvendelser