Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 25. novembrī

2005. gada 29. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 25. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 149 milj. euro, trim Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (164.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 92.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 538.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 22.1 mljrd. euro (līdz 62.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 17.5 mljrd. euro (līdz 401 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 23. novembrī galvenā refinansēšanas operācija 293.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 311 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.7 mljrd. euro (līdz 153.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 148,659 −149
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,707 −83
2.1 SVF debitoru parādi 19,075 −134
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,632 51
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20,234 136
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,099 −146
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,099 −146
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 401,048 17,544
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 311,000 17,500
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,002 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 45 43
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,460 −193
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 92,622 −189
8 Valdības parāds euro 40,758 0
9 Pārējie aktīvi 141,652 1,170
Kopā aktīvi 1,017,239 18,090
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 538,179 528
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 153,531 −4,682
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 153,467 −4,735
2.2 Noguldījumu iespēja 63 52
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 242 39
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 70,164 21,995
5.1 Saistības pret valdību 62,573 22,064
5.2 Pārējās saistības 7,591 −69
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,383 64
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 315 15
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,317 11
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,317 11
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0
10 Pārējās saistības 66,057 118
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0
12 Kapitāls un rezerves 58,417 2
Kopā pasīvi 1,017,239 18,090

Kontaktinformācija presei