Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 november 2005

29 november 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 25 november 2005 was de daling van EUR 149 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 164,4 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 92,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 538,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 22,1 miljard naar EUR 62,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 17,5 miljard naar EUR 401 miljard. Op woensdag 23 november 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 293,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 311 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,7 miljard naar EUR 153,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 148.659 −149
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.707 −83
2.1 Vorderingen op het IMF 19.075 −134
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.632 51
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.234 136
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.099 −146
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.099 −146
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 401.048 17.544
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 311.000 17.500
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.002 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 45 43
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.460 −193
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 92.622 −189
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.758 0
9 Overige activa 141.652 1.170
Totaal activa 1.017.239 18.090
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 538.179 528
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 153.531 −4.682
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 153.467 −4.735
2.2 Depositofaciliteit 63 52
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 242 39
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 70.164 21.995
5.1 Overheid 62.573 22.064
5.2 Overige verplichtingen 7.591 −69
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.383 64
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 315 15
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.317 11
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.317 11
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.885 0
10 Overige passiva 66.057 118
11 Herwaarderingsrekeningen 103.749 0
12 Kapitaal en reserves 58.417 2
Totaal passiva 1.017.239 18.090

Contactpersonen voor de media