Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. november 2005

29. november 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. november 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 149 mio. euro som følge af tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 164,4 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,2 mia. euro til 92,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,5 mia. euro til 538,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 22,1 mia. euro til 62,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 17,5 mia. euro til 401 mia. euro. Onsdag den 23. november 2005 udløb en primær markedsoperation på 293,5 mia. euro, og en ny på 311 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,7 mia. euro til 153,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 148.659 −149
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.707 −83
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.075 −134
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 140.632 51
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 20.234 136
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.099 −146
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.099 −146
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 401.048 17.544
5.1 Primære markedsoperationer 311.000 17.500
5.2 Langfristede markedsoperationer 90.002 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 1
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 45 43
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.460 −193
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 92.622 −189
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.758 0
9 Andre aktiver 141.652 1.170
Aktiver i alt 1.017.239 18.090
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 538.179 528
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 153.531 −4.682
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 153.467 −4.735
2.2 Indlånsfacilitet 63 52
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 242 39
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 70.164 21.995
5.1 Offentlig forvaltning og service 62.573 22.064
5.2 Andre forpligtelser 7.591 −69
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 11.383 64
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 315 15
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.317 11
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.317 11
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0
10 Andre forpligtelser 66.057 118
11 Revalueringskonti 103.749 0
12 Kapital og reserver 58.417 2
Passiver i alt 1.017.239 18.090

Medie- og pressehenvendelser