Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 listopada 2005 r.

29 listopada 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 25  listopada 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 149 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 164,4 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,2 mld euro do poziomu 92,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,5 mld euro do poziomu 538,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 22,1 mld euro do poziomu 62,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 17,5 mld euro do poziomu 401 mld euro. W środę, 23 listopada 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 293,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 311 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w ubiegłym tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 4,7 mld euro do poziomu 153,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 148.659 −149
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 159.707 −83
2.1 Należności od MFW 19.075 −134
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 140.632 51
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 20.234 136
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.099 −146
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.099 −146
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 401.048 17.544
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 311.000 17.500
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.002 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1 1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 45 43
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.460 −193
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 92.622 −189
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.758 0
9 Pozostałe aktywa 141.652 1.170
Aktywa razem 1.017.239 18.090
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 538.179 528
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 153.531 −4.682
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 153.467 −4.735
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 63 52
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 242 39
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 70.164 21.995
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 62.573 22.064
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.591 −69
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 11.383 64
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 315 15
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 9.317 11
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 9.317 11
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0
10 Pozostałe zobowiązania 66.057 118
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.417 2
Pasywa razem 1.017.239 18.090

Kontakt z mediami