Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. lapkričio 25 d.

2005 m. lapkričio 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. lapkričio 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 149 mln. eurų dėl trijų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 164,4 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 92,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 538,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22,1 mlrd. eurų – iki 62,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,5 mlrd. eurų – iki 401 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. lapkričio 23 d., baigėsi 293,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 311 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,7 mlrd. eurų – iki 153,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 148 659 −149
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 707 −83
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 075 −134
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 632 51
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 234 136
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 099 −146
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 099 −146
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 401 048 17 544
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 311 000 17 500
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 002 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 45 43
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 460 −193
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 92 622 −189
8 Valdžios skola eurais 40 758 0
9 Kitas turtas 141 652 1 170
Visas turtas 1 017 239 18 090
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 538 179 528
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 153 531 −4 682
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 153 467 −4 735
2.2 Indėlių galimybė 63 52
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 242 39
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 70 164 21 995
5.1 Valdžiai 62 573 22 064
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 591 −69
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 11 383 64
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 315 15
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 317 11
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 317 11
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0
10 Kiti įsipareigojimai 66 057 118
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 417 2
Visi įsipareigojimai 1 017 239 18 090

Kontaktai žiniasklaidai