Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 november 2005

29 november 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 25 november 2005 motsvarade minskningen på 149 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av tre centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var praktiskt taget oförändrad på 164,4 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 92,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 538,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 22,1 miljarder EUR till 62,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 17,5 miljarder EUR till 401 miljarder EUR. Onsdagen den 23 november 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 293,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 311 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stor sett noll (ungefär som förra veckan) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med i stort sett noll förra veckan).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,7 miljarder EUR till 153,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 148.659 −149
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.707 −83
2.1 Fordringar på IMF 19.075 −134
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.632 51
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.234 136
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.099 −146
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.099 −146
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 401.048 17.544
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 311.000 17.500
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.002 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 45 43
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.460 −193
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 92.622 −189
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.758 0
9 Övriga tillgångar 141.652 1.170
Summa tillgångar 1.017.239 18.090
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 538.179 528
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 153.531 −4.682
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 153.467 −4.735
2.2 Inlåningsfacilitet 63 52
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 242 39
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 70.164 21.995
5.1 Offentliga sektorn 62.573 22.064
5.2 Övriga skulder 7.591 −69
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 11.383 64
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 315 15
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.317 11
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.317 11
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0
10 Övriga skulder 66.057 118
11 Värderegleringskonton 103.749 0
12 Eget kapital 58.417 2
Summa skulder 1.017.239 18.090

Kontakt för media