Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. listopadu 2005

29. listopadu 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. listopadu 2005 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 149 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly tři centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 164,4 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se snížil o 0,2 mld. EUR na 92,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,5 mld. EUR na 538,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 22,1 mld. EUR na 62,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 17,5 mld. EUR na 401 mld. EUR. Ve středu 23. listopadu 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 293,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 311 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), objem prostředků uložených pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) dosáhl 0,1 mld. EUR (narozdíl od předchozího týdne, kdy tato facilita prakticky nebyla využita).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,7 mld. EUR na 153,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 148 659 −149
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 707 −83
2.1 Pohledávky za MMF 19 075 −134
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 632 51
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 234 136
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 099 −146
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 099 −146
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 401 048 17 544
5.1 Hlavní refinanční operace 311 000 17 500
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 002 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 45 43
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 460 −193
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 92 622 −189
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 758 0
9 Ostatní aktiva 141 652 1 170
Aktiva celkem 1 017 239 18 090
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 538 179 528
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 153 531 −4 682
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 153 467 −4 735
2.2 Vkladová facilita 63 52
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 242 39
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 70 164 21 995
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 62 573 22 064
5.2 Ostatní závazky 7 591 −69
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 11 383 64
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 315 15
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 317 11
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 317 11
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0
10 Ostatní pasiva 66 057 118
11 Účty přecenění 103 749 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 417 2
Pasiva celkem 1 017 239 18 090

Kontakty pro média