Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. novembra 2005

29. november 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. novembra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 149 milijonov EUR, kar kaže prodajo zlata, ki so jo izvedle tri centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 164,4 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 92,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,5 milijarde EUR na 538,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 22,1 milijarde EUR na 62,6 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 17,5 milijarde EUR na 401 milijardo EUR. V sredo, 23. novembra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 293,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 311 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) znašalo 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo skoraj enako nič).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 4,7 milijarde EUR na 153,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 148.659 −149
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.707 −83
2.1 Terjatve do MDS 19.075 −134
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.632 51
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 20.234 136
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.099 −146
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.099 −146
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 401.048 17.544
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 311.000 17.500
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.002 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 1 1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 45 43
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.460 −193
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 92.622 −189
8 Dolg širše države v EUR 40.758 0
9 Druga sredstva 141.652 1.170
Skupaj sredstva 1.017.239 18.090
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 538.179 528
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 153.531 −4.682
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 153.467 −4.735
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 63 52
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 242 39
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 70.164 21.995
5.1 Širša država 62.573 22.064
5.2 Druge obveznosti 7.591 −69
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 11.383 64
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 315 15
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.317 11
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.317 11
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0
10 Druge obveznosti 66.057 118
11 Računi prevrednotenja 103.749 0
12 Kapital in rezerve 58.417 2
Skupaj obveznosti 1.017.239 18.090

Stiki za medije