Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. novembru 2005

29. novembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 25. novembra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 149 mil. EUR v dôsledku predaja zlata tromi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 164,4 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,2 mld. EUR na 92,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,5 mld. EUR na 538,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 22,1 mld. EUR na 62,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 17,5 mld. EUR na 401 mld. EUR. V stredu 23. novembra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 293,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 311 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 4,7 mld. EUR na 153,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 148 659 −149
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 707 −83
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 075 −134
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 632 51
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 234 136
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 099 −146
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 099 −146
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 401 048 17 544
5.1 Hlavné refinančné obchody 311 000 17 500
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 002 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 45 43
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 460 −193
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 92 622 −189
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 758 0
9 Ostatné aktíva 141 652 1 170
Úhrn aktív 1 017 239 18 090
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 538 179 528
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 153 531 −4 682
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 153 467 −4 735
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 63 52
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 242 39
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 70 164 21 995
5.1 Verejná správa 62 573 22 064
5.2 Ostatné záväzky 7 591 −69
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 383 64
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 315 15
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 317 11
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 317 11
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0
10 Ostatné pasíva 66 057 118
11 Účty precenenia 103 749 0
12 Kapitál a rezervy 58 417 2
Úhrn pasív 1 017 239 18 090

Kontakt pre médiá